Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《邶》

Library Resources
1 邶:
《柏舟》:康尗因管尗欲害周公,挾武庚以叛,憂之而作,一章興也,下四章皆賦也。

2 邶:
《雄雉》:邶之臣諫管尗而作此,一章、二章皆興也,三章、四章皆賦也。

3 邶:
《匏有苦葉》:邶人刺管尗之詩,一章比也,二章興而比也,三章、四章全比也。

4 邶:
《北門》:邶之仕者處危國,事亂君,因征役而出門,賦之以自嘆也。

5 邶:
《東兮》:伶官心乎王室而自傷之詩,前三章賦也,末章興也。

6 邶:
《北風》:邶人厭亂之詩,皆比而賦也。

7 邶:
《谷風》:邶之良婦見棄於夫而作是詩,一章比中有賦也,二章賦也,三章比而賦也,四章比而後賦也,五章、六章皆賦也。

8 邶:
《凱風》:邶人母不安其室,七子自咎而作,一章、二章比而賦也,三章、四章皆興也。

9 邶:
《靜女》:陳古諷今之詩,賦也。

URN: ctp:shishuo/bei