Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《邶》

Library Resources
1 邶:
《柏舟》:康尗因管尗欲害周公,挟武庚以叛,忧之而作,一章兴也,下四章皆赋也。

2 邶:
《雄雉》:邶之臣谏管尗而作此,一章、二章皆兴也,三章、四章皆赋也。

3 邶:
《匏有苦叶》:邶人刺管尗之诗,一章比也,二章兴而比也,三章、四章全比也。

4 邶:
《北门》:邶之仕者处危国,事乱君,因征役而出门,赋之以自叹也。

5 邶:
《东兮》:伶官心乎王室而自伤之诗,前三章赋也,末章兴也。

6 邶:
《北风》:邶人厌乱之诗,皆比而赋也。

7 邶:
《谷风》:邶之良妇见弃于夫而作是诗,一章比中有赋也,二章赋也,三章比而赋也,四章比而后赋也,五章、六章皆赋也。

8 邶:
《凯风》:邶人母不安其室,七子自咎而作,一章、二章比而赋也,三章、四章皆兴也。

9 邶:
《静女》:陈古讽今之诗,赋也。

URN: ctp:shishuo/bei