Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《陳》

Library Resources
1 陳:
《宛丘》:陳人譏其大夫之詩,賦也。

2 陳:
《衡門》:君子樂隱之詩,賦也。

3 陳:
《株林》:陳靈公通乎夏姬,國人刺之,賦也。

4 陳:
《墓門》:泄冶諫靈公,孔寧儀行父譖而囚之,冶作是詩,興也。

5 陳:
《防有鵲巢》:泄冶被讒,內子憂之而作,比而後賦也。

6 陳:
《澤陂》:泄冶諫而死,君子傷之,興也。

7 陳:
《東門之枌》。

8 陳:
《東門之池》。

9 陳:
《東門之楊》。

10 陳:
《月出》:朋友相期不至而作,興也。

URN: ctp:shishuo/chen