Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《大雅續》

Library Resources
1 大雅續:
《雲漢》:宣王憂旱,史籀美之,賦也。

2 大雅續:
《崧高》:宣王之舅申伯出封于謝,尹吉甫詩以送之,賦也。

3 大雅續:
《烝民》:宣王命樊侯築城于齊,尹吉甫詩以送之,賦也。

4 大雅續:
《韓奕》:韓侯來朝受命,將歸,顯父餞之,贈以是詩,六章皆賦也。

5 大雅續:
《江漢》:召穆公帥師征淮南之夷,史籀美之而作是詩,賦也。

6 大雅續:
《常武》:宣王親征淮北之夷,既服而歸,召穆公美之,賦也。

URN: ctp:shishuo/da-ya-xu