Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《魯》

Library Resources
1 魯:
《鴟鴞》:管尗及其群弟流言于國,周公避居于魯,殷王祿父遂與十七國作亂。周公憂之,作此詩以貽成王,欲王省悟以備殷,全篇以鳥之育子成巢者,比先王之創業而代之為言也。

2 魯:
《東山》:周公伐武庚,既克而歸,勞其從行之士,故作此詩,皆賦中有興焉。

3 魯:
《狼跋》:周公居于魯,魯人睹其德容而作是詩,先比而後賦也。

4 魯:
《伐柯》:管尗以殷圍衛大夫議迎周公,乃作此詩,一章全比也,二章比而賦也。

5 魯:
《九罭》:周公歸于周,魯人欲留之不可得,作是詩,興也。

6 魯:
《破斧》:周公至自征殷,四國美之,賦也。

7 魯:
僖公城楚丘以備戎,太史克美之,賦也。

8 魯:
《駉》:史克美僖公考牧之詩,賦也。

9 魯:
《泮宮》:僖公作泮宮而落其成,太史克頌禱之調,前三章皆賦其事以起興也,下四章皆賦也。

10 魯:
《有駜》:燕飲而頌禱之詞,興也。

11 魯:
《閟宮》:魯僖公新作后稷文王之廟于太廟世室及孝、惠、桓、莊四親廟之上,而史克作詩以頌之,非孔子所錄也,十一章皆賦也。

URN: ctp:shishuo/lu