Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《秦》

Library Resources
1 秦:
《無衣》:秦襄公以王命征戎,周人赴之,賦也。

2 秦:
《小戎》:秦襄公征戎而勞其大夫之詩,賦也。

3 秦:
《車鄰》:襄公初為諸侯,周大夫與燕,美之而作,首章賦也,下二章比也。

4 秦:
《終南》:襄公初為諸侯,秦人祝之而作,興也。

5 秦:
《駟鐵》:秦人從狩而作,賦也。

6 秦:
《渭陽》:晉公子重耳歸于晉,秦穆公送之而作是詩,賦也。

7 秦:
《黃鳥》:秦穆公卒,世子罃以三良殉之,秦人傷之而作是詩,興也。

8 秦:
《蒹葭》:君子隱于河上,秦人慕之而作是詩,興而比也。

9 秦:
《晨風》:秦君遇賢,始勤終怠,賢人譏之,興也。

10 秦:
《權輿》:與前篇同義,賦也。

URN: ctp:shishuo/qin