Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《小雅续》

Library Resources
1 小雅续:
《六月》:尹吉甫帅师征猃狁,史籀美之,赋也。

2 小雅续:
《出车》:宣王再命南仲伐猃狁,遂平西戎,劳其还师,史籀美之,赋也。

3 小雅续:
《采薇》:宣王之世既驱猃狁,劳其还帅之诗,前四章皆兴也,下二章皆赋也。

4 小雅续:
《采芑》:宣王命方叔征荆,荆人来归,史籀美之,前三章皆兴也,末章赋也。

5 小雅续:
《黍苗》:宣王命召穆公往城谢以迁申伯,史籀美之,此章兴也,下四章皆赋也。

6 小雅续:
《车工》:宣王大阅于东都,诸侯毕会,史籀美之,赋也。

7 小雅续:
《吉日》:宣王畋猎复古,史籀美之,赋也。

8 小雅续:
《庭燎》:宣王勤政,史籀美之,赋也。

9 小雅续:
《沔水》:宣王即位,乞言于群后而作是诗,皆兴也。

10 小雅续:
《无羊》:宣王考牧,史籀美之,赋也。

11 小雅续:
《车舝》:宣王中兴,士得亲迎,其友贺之而作此诗,首章赋也,次章兴也,三章赋也,四章兴也。

URN: ctp:shishuo/xiao-ya-xu