Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《小雅传》

Library Resources
1 小雅传:
《鼓钟》:昭王南游,宴乐于淮水之上,君子忧伤而作是诗,赋也。

2 小雅传:
《圻招》:穆王西征,七萃之士咸怨,祭公谋父作此诗以讽谏,赋也。

3 小雅传:
《北山》:大夫行役,不得以养其父母而作是诗,赋也。

4 小雅传:
《緜蛮》:大夫失位,远适它国,其过宾之主人闵之而作是诗,兴也。

5 小雅传:
《青蝇》:厉王之世谗言繁兴,君子忧之而作,兴也。

6 小雅传:
《小东》:东国困于役而伤于财,大夫作此以告病,首章赋中有比也,次章赋也,三章兴也,后四章皆赋也。

7 小雅传:
《菀柳》:厉王暴虐,诸侯相戒而作,兴也。

8 小雅传:
《小明》:厉王流于彘,大夫之从行者历时既久,悲伤而作,皆赋也。

9 小雅传:
《小弁》:尹伯奇为后母所谮而出,其邻大夫作此诗以讽其父吉甫,首章至第五章皆兴也,六章兴也,七章赋中有兴也,八章兴也。

10 小雅传:
《巷伯》:幽王之时,孟子遭谗而被宫刑,为寺人而作此诗,前六章皆赋也,末章先比而后赋也。

11 小雅传:
《巧言》:周幽王时大夫伤于谗而作是诗,前三章皆赋也,四章兴而比也,五章兴也,下章皆赋也。

12 小雅传:
《小旻》:大夫以王惑于邪谋不能断,以从善而作此诗,赋也。

13 小雅传:
《鸣鸠》:此大夫遭周之乱,而兄弟相戒以免祸之诗,首章兴也,二章赋也,此下三章皆兴也。

14 小雅传:
《白华》:幽王宠褒姒,废姜后,后归申而作此诗,兴也。

15 小雅传:
《角弓》:王不亲九族而好谗佞,宗族相怨之诗,首章兴也,下三章皆赋也,五章比也,下三章皆先比而后赋也。

16 小雅传:
《十月之交》:幽王之时天变见于上,地变动于下,而奸臣乱政于外,嬖妾败德于内,大夫忧乱亡之将至,故作是诗,赋也。

17 小雅传:
《正月》:周室丧乱,大夫伤之而作是诗,前三章皆赋也,四、五章赋也,六章兴也,七章赋中有比也,八章、九章皆比也,十章先比而后赋也,十章、十一章皆赋也。

18 小雅传:
《宾之初筵》:卫武公自警之诗,赋也。

19 小雅传:
《懿戒》:卫武公自警兼训国人,首四章皆赋也,五章赋中有兴也,六、七章皆赋也,八章赋中有比也,九章兴也,至末三章皆赋也。

20 小雅传:
《四月》:大夫遭谗,流离南国而作是诗,前三章皆赋也,中三章兴也,七章赋也,末章亦兴也。

21 小雅传:
《蓼莪》:王室昏乱,谗邪肆行,其大夫士有没而不得其所者,孝子痛伤而作是诗,前三章皆先比而后赋也,四章赋也,五章、六章皆兴也。

22 小雅传:
《雨无其极》:东迁之初,大夫有不忠于王室者,𥊍御之臣闵之而作,赋也。

23 小雅传:
《节》:桓王之时任用非人,诸侯咸叛,兵败民残,家父忧之,作此以谏王焉,首二章兴也,下六章皆赋也。

24 小雅传:
《谷风》:朋友相怨之诗,兴也。

25 小雅传:
《都人士》:尹伯封作,问既东迁,见西周风俗之美而伤今之不古若,赋也。

URN: ctp:shishuo/xiao-ya-zhuan