Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《八部》

Books referencing 《八部》 Library Resources
707 八部:
八:別也。象分別相背之形。凡八之屬皆从八。

708 八部:
分:別也。从八从刀,刀以分別物也。

709 八部:
尒:詞之必然也。从入、丨、八。八象气之分散。

710 八部:
曾:詞之舒也。从八从曰,𡆧聲。

711 八部:
尚:曾也。庶幾也。从八向聲。

712 八部:
㒸:从意也。从八豕聲。

713 八部:
詹:多言也。从言从八从厃。

714 八部:
介:畫也。从八从人。人各有介。

715 八部:
𠔁:分也。从重八。八,別也。亦聲。《孝經說》曰:「故上下有別。」

716 八部:
公:平分也。从八从厶。八猶背也。韓非曰:背厶為公。

717 八部:
必:分極也。从八、弋,弋亦聲。

718 八部:
余:語之舒也。从八,舍省聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/ba-bu