Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《白部》

Library Resources
2215 白部:
白:此亦自字也。省自者,詞言之气,从鼻出,與口相助也。凡白之屬皆从白。

2216 白部:
皆:俱詞也。从比从白。

2217 白部:
魯:鈍詞也。从白,鮺省聲。《論語》曰:「參也魯。

2218 白部:
者:別事詞也。从白𣥐聲。𣥐,古文旅字。

2219 白部:
㿧:詞也。从白𢏚聲。𢏚與疇同。《虞書》:「帝曰:𤾊咨。」

2220 白部:
𥏼:識詞也。从白从亏从知。

2221 白部:
百:十十也。从一、白。數,十百為一貫。相章也。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/bai-bu