Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《貝部》

Books referencing 《貝部》 Library Resources
3916 貝部:
貝:海介蟲也。居陸名猋,在水名蜬。象形。古者貨貝而寶龜,周而有泉,至秦廢貝行錢。凡貝之屬皆从貝。

3917 貝部:
𧴪:貝聲也。从小、貝。

3918 貝部:
賄:財也。从貝有聲。

3919 貝部:
財:人所寶也。从貝才聲。

3920 貝部:
貨:財也。从貝化聲。

3921 貝部:
䞈:資也。从貝為聲。或曰:此古貨字。讀若貴。

3922 貝部:
資:貨也。从貝次聲。

3923 貝部:
贎:貨也。从貝萬聲。

3924 貝部:
賑:富也。从貝辰聲。

3925 貝部:
賢:多才也。从貝臤聲。

3926 貝部:
賁:飾也。从貝卉聲。

3927 貝部:
賀:以禮相奉慶也。从貝加聲。

3928 貝部:
貢:獻功也。从貝工聲。

3929 貝部:
贊:見也。从貝从兟。

3930 貝部:
賮:會禮也。从貝●聲。

3931 貝部:
齎:持遺也。从貝齊聲。

3932 貝部:
貸:施也。从貝代聲。

3933 貝部:
貣:从人求物也。从貝弋聲。

3934 貝部:
賂:遺也。从貝各聲。

3935 貝部:
賸:物相增加也。从貝朕聲。一曰送也,副也。

3936 貝部:
贈:玩好相送也。从貝曾聲。

3937 貝部:
貱:迻予也。从貝皮聲。

3938 貝部:
𥫔:賜也。从貝,竷省聲。

3939 貝部:
賚:賜也。从貝來聲。《周書》曰:「賚尒秬鬯。」

3940 貝部:
賞:賜有功也。从貝尚聲。

3941 貝部:
賜:予也。从貝易聲。

3942 貝部:
貤:重次弟物也。从貝也聲。

3943 貝部:
贏:有餘、賈利也。从貝𦝠聲。

3944 貝部:
賴:贏也。从貝剌聲。

3945 貝部:
負:恃也。从人守貝,有所恃也。一曰受貸不償。

3946 貝部:
貯:積也。从貝宁聲。

3947 貝部:
貳:副、益也。从貝弍聲。弍,古文二。

3948 貝部:
賓:所敬也。从貝𡧍聲。

3949 貝部:
賖:貰買也。从貝余聲。

3950 貝部:
貰:貸也。从貝丗聲。

3951 貝部:
贅:以物質錢。从敖、貝。敖者,猶放;貝,當復取之也。

3952 貝部:
質:以物相贅。从貝从斦。闕。

3953 貝部:
貿:易財也。从貝戼聲。

3954 貝部:
贖:貿也。从貝𧸇聲。

3955 貝部:
費:𢿱財用也。从貝弗聲。

3956 貝部:
責:求也。从貝朿聲。

3957 貝部:
賈:賈市也。从貝襾聲。一曰坐賣售也。

3958 貝部:
𧶜:行賈也。从貝,商省聲。

3959 貝部:
販:買賤賣貴者。从貝反聲。

3960 貝部:
買:市也。从网、貝。《孟子》曰:「登壟斷而网市利。」

3961 貝部:
賤:賈少也。从貝戔聲。

3962 貝部:
賦:斂也。从貝武聲。

3963 貝部:
貪:欲物也。从貝今聲。

3964 貝部:
貶:損也。从貝从乏。

3965 貝部:
貧:財分少也。从貝从分,分亦聲。

3966 貝部:
賃:庸也。从貝任聲。

3967 貝部:
賕:以財物枉法相謝也。从貝求聲。一曰戴質也。

3968 貝部:
購:以財有所求也。从貝冓聲。

3969 貝部:
䝪:齎財卜問為䝪。从貝疋聲。讀若所。

3970 貝部:
貲:小罰以財自贖也。从貝此聲。漢律:民不繇,貲錢二十二。

3971 貝部:
賨:南蠻賦也。从貝宗聲。

3972 貝部:
𧸇:衒也。从貝𡍬聲。𡍬,古文睦。讀若育。

3973 貝部:
貴:物不賤也。从貝臾聲。臾,古文蕢。

3974 貝部:
賏:頸飾也。从二貝。

3975 貝部:
貺:賜也。从貝兄聲。

3976 貝部:
賵:贈死者。从貝从冒。冒者,衣衾覆冒之意。

3977 貝部:
賭:博簺也。从貝者聲。

3978 貝部:
貼:以物為質也。从貝占聲。

3979 貝部:
貽:贈遺也。从貝台聲。經典通用詒。

3980 貝部:
𧸖:重買也,錯也。从貝廉聲。

3981 貝部:
賽:報也。从貝,塞省聲。

3982 貝部:
賻:助也。从貝尃聲。

3983 貝部:
贍:給也。从貝詹聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/bei-bu