Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《匕部》

Library Resources
5191 匕部:
匕:相與比敘也。从反人。匕,亦所以用比取飯,一名柶。凡匕之屬皆从匕。

5192 匕部:
匙:匕也。从匕是聲。

5193 匕部:
𠤏:相次也。从匕从十。鴇从此。

5194 匕部:
𢺵:頃也。从匕支聲。匕,頭頃也。《》曰:「𢺵彼織女。」

5195 匕部:
頃:頭不正也。从匕从頁。

5196 匕部:
匘:頭𩪦也。从匕;匕,相匕著也。巛象髮,囟象匘形。

5197 匕部:
𠨐:望,欲有所庶及也。从匕从卪。《》曰:「高山卬止。」

5198 匕部:
卓:高也。早匕為㔬,匕卪為卬,皆同義。

5199 匕部:
艮:很也。从匕、目。匕目,猶目相匕,不相下也。《》曰:「𥃩其限。」匕目為𥃩,𠤎目為眞也。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/bi-bu4