Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《仌部》

Books referencing 《仌部》 Library Resources
7468 仌部:
仌:凍也。象水凝之形。凡仌之屬皆从仌。

7469 仌部:
冰:水堅也。从仌从水。

7470 仌部:
癛:寒也。从仌廩聲。

7471 仌部:
凊:寒也。从仌青聲。

7472 仌部:
凍:仌也。从仌東聲。

7473 仌部:
𠗲:仌出也。从仌朕聲。《》曰:「納于𠗲陰。」

7474 仌部:
凘:流仌也。从仌斯聲。

7475 仌部:
凋:半傷也。从仌周聲。

7476 仌部:
冬:四時盡也。从仌从夂。夂,古文終字。

7477 仌部:
冶:銷也。从仌台聲。

7478 仌部:
凔:寒也。从仌倉聲。

7479 仌部:
冷:寒也。从仌令聲。

7480 仌部:
𠗙:寒也。从仌圅聲。

7481 仌部:
㓖:風寒也。从仌畢聲。

7482 仌部:
冹:一之日㓖冹。从仌犮聲。

7483 仌部:
凓:寒也。从仌栗聲。

7484 仌部:
𠘝:寒也。从仌賴聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/bing-bu1