Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《卜部》

Library Resources
2064 卜部:
卜:灼剥龜也,象灸龜之形。一曰象龜兆之從橫也。凡卜之屬皆从卜。

2065 卜部:
卦:筮也。从卜圭聲。

2066 卜部:
卟:卜以問疑也。从口、卜。讀與稽同。《》云「卟疑」。

2067 卜部:
貞:卜問也。从卜,貝以為贄。一曰鼎省聲。京房所說。

2068 卜部:
𠧩:《》卦之上體也。《商書》曰:「貞曰𠧩。」从卜每聲。

2069 卜部:
占:視兆問也。从卜从口。

2070 卜部:
𠧙:卜問也。从卜召聲。

2071 卜部:
𠧞:灼龜坼也。从卜;兆,象形。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/bu-bu1