Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《𨸏部》

Books referencing 《𨸏部》 Library Resources
9568 𨸏部:
𨸏:大陸,山無石者。象形。凡𨸏之屬皆从𨸏。

9569 𨸏部:
陵:大𨸏也。从𨸏夌聲。

9570 𨸏部:
䧰:大𨸏也。从𨸏鯀聲。

9571 𨸏部:
阞:地理也。从𨸏力聲。

9572 𨸏部:
陰:闇也。水之南、山之北也。从𨸏侌聲。

9573 𨸏部:
陽:高、明也。从𨸏昜聲。

9574 𨸏部:
陸:高平地。从𨸏从坴,坴亦聲。

9575 𨸏部:
阿:大陵也。一曰曲𨸏也。从𨸏可聲。

9576 𨸏部:
陂:阪也。一曰沱也。从𨸏皮聲。

9577 𨸏部:
阪:坡者曰阪。一曰澤障。一曰山脅也。从𨸏反聲。

9578 𨸏部:
陬:阪隅也。从𨸏取聲。

9579 𨸏部:
隅:陬也。从𨸏禺聲。

9580 𨸏部:
險:阻,難也。从𨸏僉聲。

9581 𨸏部:
限:阻也。一曰門榍。从𨸏艮聲。

9582 𨸏部:
阻:險也。从𨸏且聲。

9583 𨸏部:
陮:陮隗,高也。从𨸏隹聲。

9584 𨸏部:
隗:陮隗也。从𨸏鬼聲。

9585 𨸏部:
阭:高也。一曰石也。从𨸏允聲。

9586 𨸏部:
𨻌:磊也。从𨸏𠂹聲。

9587 𨸏部:
陗:陖也。从𨸏肖聲。

9588 𨸏部:
陖:陗高也。从𨸏夋聲。

9589 𨸏部:
隥:仰也。从𨸏登聲。

9590 𨸏部:
𨹟:阨陜也。从𨸏㔷聲。

9591 𨸏部:
陜:隘也。从𨸏夾聲。

9592 𨸏部:
陟:登也。从𨸏从步。

9593 𨸏部:
陷:高下也。一曰陊也。从𨸏从臽,臽亦聲。

9594 𨸏部:
隰:阪下溼也。从𨸏㬎聲。

9595 𨸏部:
䧢:𢼮也。从𨸏區聲。

9596 𨸏部:
隤:下隊也。从𨸏貴聲。

9597 𨸏部:
隊:從高隊也。从𨸏㒸聲。

9598 𨸏部:
降:下也。从𨸏夅聲。

9599 𨸏部:
隕:從高下也。从𨸏員聲。《》曰:「有隕自天。

9600 𨸏部:
隉:危也。从𨸏,从毀省。徐巡以為:隉,凶也。賈侍中說:隉,法度也。班固說:不安也。《周書》曰:「邦之阢隉。」讀若虹蜺之蜺。

9601 𨸏部:
阤:小崩也。从𨸏也聲。

9602 𨸏部:
隓:敗城𨸏曰隓。从𨸏𢀡聲。

9603 𨸏部:
𨻺:仄也。从𨸏从頃,頃亦聲。

9604 𨸏部:
陊:落也。从𨸏多聲。

9605 𨸏部:
阬:門也。从𨸏亢聲。

9606 𨸏部:
𨽍:通溝也。从𨸏賣聲。讀若瀆。

9607 𨸏部:
防:隄也。从𨸏方聲。

9608 𨸏部:
隄:唐也。从𨸏是聲。

9609 𨸏部:
阯:基也。从𨸏止聲。

9610 𨸏部:
陘:山絕坎也。从𨸏巠聲。

9611 𨸏部:
附:附𡝤,小土山也。从𨸏付聲。《春秋傳》曰:「附𡝤無松栢。」

9612 𨸏部:
阺:秦謂陵阪曰阺。从𨸏氐聲。

9613 𨸏部:
阢:石山戴土也。从𨸏从兀,兀亦聲。

9614 𨸏部:
隒:崖也。从𨸏兼聲。讀若儼。

9615 𨸏部:
阸:塞也。从𨸏戹聲。

9616 𨸏部:
隔:障也。从𨸏鬲聲。

9617 𨸏部:
障:隔也。从𨸏章聲。

9618 𨸏部:
隱:蔽也。从𨸏㥯聲。

9619 𨸏部:
隩:水隈,崖也。从𨸏奧聲。

9620 𨸏部:
隈:水曲,隩也。从𨸏畏聲。

9621 𨸏部:
𠳋:𦥳商,小塊也。从𨸏从臾。

9622 𨸏部:
𨼬:水衡官、谷也。从𨸏解聲。一曰小谿。

9623 𨸏部:
隴:天水大阪也。从𨸏龍聲。

9624 𨸏部:
䧇:酒泉天依阪也。从𨸏衣聲。

9625 𨸏部:
陝:弘農陝也。古虢國,王季之子所封也。从𨸏夾聲。

9626 𨸏部:
𨼊:弘農陝東陬也。从𨸏無聲。

9627 𨸏部:
𨹵:河東安邑陬也。从𨸏卷聲。

9628 𨸏部:
陭:上黨陭氏阪也。从𨸏奇聲。

9629 𨸏部:
隃:北陵西隃,鴈門是也。从𨸏俞聲。

9630 𨸏部:
阮:代郡五阮關也。从𨸏元聲。

9631 𨸏部:
䧊:大𨸏也。一曰右扶風𨞅有䧊𨸏。从𨸏告聲。

9632 𨸏部:
陚:丘名。从𨸏武聲。

9633 𨸏部:
𨺟:丘名。从𨸏貞聲。

9634 𨸏部:
䦺:丘名。从𨸏丁聲。讀若丁。

9635 𨸏部:
䧦:鄭地,阪。从𨸏為聲。《春秋傳》曰:「將會鄭伯于䧦。」

9636 𨸏部:
陼:如渚者陼丘。水中高者也。从𨸏者聲。

9637 𨸏部:
陳:宛丘,舜後嬀滿之所封。从𨸏从木,申聲。

9638 𨸏部:
陶:再成丘也,在濟陰。从𨸏匋聲。《夏書》曰:「東至于陶丘。」陶丘有堯城,堯嘗所居,故堯號陶唐氏。

9639 𨸏部:
𨹸:耕以臿浚出下壚土也。一曰耕休田也。从𨸏从土,召聲。

9640 𨸏部:
阽:壁危也。从𨸏占聲。

9641 𨸏部:
除:殿陛也。从𨸏余聲。

9642 𨸏部:
階:陛也。从𨸏皆聲。

9643 𨸏部:
阼:主階也。从𨸏乍聲。

9644 𨸏部:
陛:升高階也。从𨸏坒聲。

9645 𨸏部:
陔:階次也。从𨸏亥聲。

9646 𨸏部:
際:壁會也。从𨸏祭聲。

9647 𨸏部:
隙:壁際孔也。从𨸏从𡭴,𡭴亦聲。

9648 𨸏部:
陪:重土也。一曰滿也。从𨸏咅聲。

9649 𨸏部:
䧘:道邊庳垣也。从𨸏彖聲。

9650 𨸏部:
陾:築牆聲也。从𨸏耎聲。《》云:「捄之陾陾。

9651 𨸏部:
陴:城上女牆俾倪也。从𨸏卑聲。

9652 𨸏部:
隍:城池也。有水曰池,無水曰隍。从𨸏皇聲。《》曰:「城復于隍。

9653 𨸏部:
阹:依山谷為牛馬圈也。从𨸏去聲。

9654 𨸏部:
陲:危也。从𨸏垂聲。

9655 𨸏部:
隖:小障也。一曰庳城也。从𨸏烏聲。

9656 𨸏部:
院:堅也。从𨸏完聲。

9657 𨸏部:
陯:山𨸏陷也。从𨸏侖聲。

9658 𨸏部:
陙:水𨸏也。从𨸏辰聲。

9659 𨸏部:
䧖:水𨸏也。从𨸏戔聲。

9660 𨸏部:
阠:陵名。从𨸏卂聲。

9661 𨸏部:
阡:路東西為陌,南北為阡。从𨸏千聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/bu44