Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《厂部》

Books referencing 《厂部》 Library Resources
5945 厂部:
厂:山石之厓巖,人可居。象形。凡厂之屬皆从厂。

5946 厂部:
厓:山邊也。从厂圭聲。

5947 厂部:
厜:厜㕒,山顚也。从厂垂聲。

5948 厂部:
㕒:厜㕒也。从厂義聲。

5949 厂部:
𠪚:崟也。一曰地名。从厂敢聲。

5950 厂部:
厬:仄出泉也。从厂晷聲。讀若軌。

5951 厂部:
厎:柔石也。从厂氐聲。

5952 厂部:
厥:發石也。从厂欮聲。

5953 厂部:
厲:旱石也。从厂,蠆省聲。

5954 厂部:
厱:厱諸,治玉石也。从厂僉聲。讀若藍。

5955 厂部:
厤:治也。从厂秝聲。

5956 厂部:
𠪙:石利也。从厂異聲。讀若枲。

5957 厂部:
㕆:美石也。从厂古聲。

5958 厂部:
厗:唐厗,石也。从厂,屖省聲。

5959 厂部:
㕇:石聲也。从厂立聲。

5960 厂部:
𠩫:石地惡也。从厂兒聲。

5961 厂部:
㕋:石地也。从厂金聲。讀若紟。

5962 厂部:
㕊:石閒見。从厂甫聲。讀若敷。

5963 厂部:
厝:厲石也。从厂㫺聲。《》曰:「他山之石,可以為𠪞。」

5964 厂部:
厖:石大也。从厂尨聲。

5965 厂部:
𠨲:岸上見也。从厂,从之省。讀若躍。

5966 厂部:
𠩘:𠪮也。从厂夾聲。

5967 厂部:
仄:側傾也。从人在厂下。

5968 厂部:
𠪮:仄也。从厂辟聲。

5969 厂部:
厞:隱也。从厂非聲。

5970 厂部:
厭:笮也。从厂猒聲。一曰合也。

5971 厂部:
厃:仰也。从人在厂上。一曰屋梠也,秦謂之桷,齊謂之厃。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/chang-bu1