Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《辵部》

Books referencing 《辵部》 Library Resources
1091 辵部:
辵:乍行乍止也。从彳从止。凡辵之屬皆从辵。讀若《春秋公羊傳》曰「辵階而走」。

1092 辵部:
迹:步處也。从辵亦聲。

1093 辵部:
𨘇:無違也。从辵𤛉聲。讀若害。

1094 辵部:
䢦:先道也。从辵率聲。

1095 辵部:
邁:遠行也。从辵,蠆省聲。

1096 辵部:
巡:延行皃。从辵川聲。

1097 辵部:
𨖏:恭謹行也。从辵㲃聲。讀若九。

1098 辵部:
𨑒:步行也。从辵土聲。

1099 辵部:
邎:行邎徑也。从辵䌛聲。

1100 辵部:
𨒌:正、行也。从辵正聲。

1101 辵部:
隨:从也。从辵,𡐦省聲。

1102 辵部:
䢌:行皃。从辵巿聲。

1103 辵部:
迋:往也。从辵王聲。《春秋傳》曰:「子無我迋。

1104 辵部:
逝:往也。从辵折聲。讀若誓。

1105 辵部:
䢐:往也。从辵且聲。䢐,齊語。

1106 辵部:
述:循也。从辵术聲。

1107 辵部:
遵:循也。从辵尊聲。

1108 辵部:
適:之也。从辵啻聲。適,宋魯語。

1109 辵部:
過:度也。从辵咼聲。

1110 辵部:
遦:習也。从辵貫聲。

1111 辵部:
䢱:媟䢱也。从辵𧷏聲。

1112 辵部:
進:登也。从辵,閵省聲。

1113 辵部:
造:就也。从辵告聲。譚長說:造,上士也。

1114 辵部:
逾:𨒋進也。从辵俞聲。《周書》曰:「無敢昬逾。」

1115 辵部:
遝:䢔也。从辵眔聲。

1116 辵部:
䢔:遝也。从辵合聲。

1117 辵部:
迮:迮迮,起也。从辵,作省聲。

1118 辵部:
逪:迹逪也。从辵昔聲。

1119 辵部:
遄:往來𢿙也。从辵耑聲。《》曰:「㠯事遄往。」

1120 辵部:
速:疾也。从辵束聲。

1121 辵部:
迅:疾也。从辵卂聲。

1122 辵部:
适:疾也。从辵𠯑聲。讀與括同。

1123 辵部:
逆:迎也。从辵屰聲。關東曰逆,關西曰迎。

1124 辵部:
迎:逢也。从辵卬聲。

1125 辵部:
䢒:會也。从辵交聲。

1126 辵部:
遇:逢也。从辵禺聲。

1127 辵部:
遭:遇也。从辵曹聲。一曰邐行。

1128 辵部:
遘:遇也。从辵冓聲。

1129 辵部:
逢:遇也。从辵,峯省聲。

1130 辵部:
遌:相遇驚也。从辵从㖾,㖾亦聲。

1131 辵部:
迪:道也。从辵由聲。

1132 辵部:
遞:更易也。从辵虒聲。

1133 辵部:
通:達也。从辵甬聲。

1134 辵部:
𨑭:迻也。从辵止聲。

1135 辵部:
迻:遷徙也。从辵多聲。

1136 辵部:
遷:登也。从辵𠨧聲。

1137 辵部:
運:迻徙也。从辵軍聲。

1138 辵部:
遁:遷也。一曰逃也。从辵盾聲。

1139 辵部:
遜:遁也。从辵孫聲。

1140 辵部:
返:還也。从辵从反,反亦聲。《商書》曰:「祖甲返。」

1141 辵部:
還:復也。从辵瞏聲。

1142 辵部:
選:遣也。从辵、巽,巽遣之;巽亦聲。一曰選,擇也。

1143 辵部:
送:遣也。从辵,㑞省。

1144 辵部:
遣:縱也。从辵𠳋聲。

1145 辵部:
邐:行邐邐也。从辵麗聲。

1146 辵部:
逮:唐逮,及也。从辵隶聲。

1147 辵部:
遲:徐行也。从辵犀聲。《》曰:「行道遲遲。

1148 辵部:
邌:徐也。从辵黎聲。

1149 辵部:
遰:去也。从辵帶聲。

1150 辵部:
𨓯:行皃。从辵𣶒聲。

1151 辵部:
𨙔:不行也。从辵𩣷聲。讀若住。

1152 辵部:
逗:止也。从辵豆聲。

1153 辵部:
𨒅:曲行也。从辵只聲。

1154 辵部:
逶:逶迆,衺去之皃。从辵委聲。

1155 辵部:
迆:衺行也。从辵也聲。《夏書》曰:「東迆北,會于匯。」

1156 辵部:
遹:回避也。从辵矞聲。

1157 辵部:
避:回也。从辵辟聲。

1158 辵部:
違:離也。从辵韋聲。

1159 辵部:
遴:行難也。从辵㷠聲。《》曰:「以往䢯。」

1160 辵部:
逡:復也。从辵夋聲。

1161 辵部:
䢑:怒不進也。从辵氐聲。

1162 辵部:
達:行不相遇也。从辵羍聲。《》曰:「挑兮達兮。

1163 辵部:
逯:行謹逯逯也。从辵录聲。

1164 辵部:
迵:迵,迭也。从辵同聲。

1165 辵部:
迭:更迭也。从辵失聲。一曰达。

1166 辵部:
迷:或也。从辵米聲。

1167 辵部:
連:員連也。从辵从車。

1168 辵部:
逑:斂聚也。从辵求聲。《虞書》曰:「㫄逑孱功。」又曰:「怨匹曰逑。」

1169 辵部:
䢙:𣀩也。从辵貝聲。《周書》曰:「我興受其䢙。」

1170 辵部:
逭:逃也。从辵官聲。

1171 辵部:
遯:逃也。从辵从豚。

1172 辵部:
逋:亾也。从辵甫聲。

1173 辵部:
遺:亾也。从辵䝿聲。

1174 辵部:
遂:亾也。从辵㒸聲。

1175 辵部:
逃:亾也。从辵兆聲。

1176 辵部:
追:逐也。从辵𠂤聲。

1177 辵部:
逐:追也。从辵,从豚省。

1178 辵部:
逎:迫也。从辵酉聲。

1179 辵部:
近:附也。从辵斤聲。

1180 辵部:
邋:搚也。从辵巤聲。

1181 辵部:
迫:近也。从辵白聲。

1182 辵部:
𨖹:近也。从辵臸聲。

1183 辵部:
邇:近也。从辵爾聲。

1184 辵部:
遏:微止也。从辵曷聲。讀若桑蟲之蝎。

1185 辵部:
遮:遏也。从辵庶聲。

1186 辵部:
䢭:遮䢭也。从辵羨聲。

1187 辵部:
迣:迾也。晉趙曰迣。从辵丗聲。讀若寘。

1188 辵部:
迾:遮也。从辵𠛱聲。

1189 辵部:
迀:進也。从辵干聲。讀若干。

1190 辵部:
𨓲:過也。从辵侃聲。

1191 辵部:
遱:連遱也。从辵婁聲。

1192 辵部:
䢌:前頡也。从辵巿聲。賈侍中說:一讀若㭘,又若郅。

1193 辵部:
𨔣:𨔣互,令不得行也。从辵枷聲。

1194 辵部:
𨒋:踰也。从辵戉聲。《》曰:「雜而不𨒋。」

1195 辵部:
逞:通也。从辵呈聲。楚謂疾行為逞。《春秋傳》曰:「何所不逞欲。

1196 辵部:
遼:遠也。从辵尞聲。

1197 辵部:
遠:遼也。从辵袁聲。

1198 辵部:
逖:遠也。从辵狄聲。

1199 辵部:
迥:遠也。从辵冋聲。

1200 辵部:
逴:遠也。从辵卓聲。一曰蹇也。讀若棹苕之棹。

1201 辵部:
迂:避也。从辵于聲。

1202 辵部:
𨔥:目進極也。从辵𦘔聲。

1203 辵部:
邍:高平之野,人所登。从辵、备、录。闕。

1204 辵部:
道:所行道也。从辵从𩠐。一達謂之道。

1205 辵部:
遽:傳也。一曰窘也。从辵豦聲。

1206 辵部:
迒:獸迹也。从辵亢聲。

1207 辵部:
𨑩:至也。从辵弔聲。

1208 辵部:
𨘢:行垂崖也。从辵𦤝聲。

1209 辵部:
邂:邂逅,不期而遇也。从辵解聲。

1210 辵部:
逅:邂逅也。从辵后聲。

1211 辵部:
遑:急也。从辵皇聲。或从彳。

1212 辵部:
逼:近也。从辵畐聲。

1213 辵部:
𨘷:遠也。从辵䫉聲。

1214 辵部:
遐:遠也。从辵叚聲。

1215 辵部:
迄:至也。从辵气聲。

1216 辵部:
迸:散走也。从辵并聲。

1217 辵部:
透:跳也。過也。从辵秀聲。

1218 辵部:
邏:巡也。从辵羅聲。

1219 辵部:
迢:迢,遰也。从辵召聲。

1220 辵部:
逍:逍遥,猶翱翔也。从辵肖聲。

1221 辵部:
遥:逍遥也。又,遠也。从辵䍃聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/chuo-bu