Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《歺部》

Books referencing 《歺部》 Library Resources
2518 歺部:
歺:𠛱骨之殘也。从半冎。凡歺之屬皆从歺。讀若櫱岸之櫱。

2519 歺部:
𣨙:病也。从歺委聲。

2520 歺部:
㱪:瞀也。从歺昬聲。

2521 歺部:
殰:胎敗也。从歺𧶠聲。

2522 歺部:
歾:終也。从歺勿聲。

2523 歺部:
𣨛:大夫死曰𣨛。从歺卒聲。

2524 歺部:
殊:死也。从歺朱聲。漢令曰:「蠻夷長有罪,當殊之。」

2525 歺部:
殟:胎敗也。从歺𥁕聲。

2526 歺部:
殤:不成人也。人年十九至十六死,為長殤;十五至十二死,為中殤;十一至八歲死,為下殤。从歺,傷省聲。

2527 歺部:
殂:往、死也。从歺且聲。《虞書》曰:「勛乃殂。」

2528 歺部:
殛:殊也。从歺亟聲。《虞書》曰:「殛鯀于羽山。」

2529 歺部:
殪:死也。从歺壹聲。

2530 歺部:
㱳:死𡧯㱳也。从歺莫聲。

2531 歺部:
殯:死在棺,將遷葬柩,賓遇之。从歺从賓,賓亦聲。夏后殯於阼階,殷人殯於兩楹之閒,周人殯於賓階。

2532 歺部:
殔:瘗也。从歺隶聲。

2533 歺部:
殣:道中死人,人所覆也。从歺堇聲。《》曰:「行有死人,尚或殣之。」

2534 歺部:
殠:腐气也。从歺臭聲。

2535 歺部:
殨:爛也。从歺貴聲。

2536 歺部:
㱙:腐也。从歺丂聲。

2537 歺部:
殆:危也。从歺台聲。

2538 歺部:
殃:咎也。从歺央聲。

2539 歺部:
殘:賊也。从歺戔聲。

2540 歺部:
殄:盡也。从歺㐱聲。

2541 歺部:
殲:微盡也。从歺韱聲。《春秋傳》曰:「齊人殲于遂。

2542 歺部:
殫:殛盡也。从歺單聲。

2543 歺部:
殬:敗也。从歺睪聲。《商書》曰:「彞倫攸殬。」

2544 歺部:
㱻:畜産疫病也。从歺从羸。

2545 歺部:
㱯:殺羊出其胎也。从歺豈聲。

2546 歺部:
𣧻:禽獸所食餘也。从歺从肉。

2547 歺部:
殖:脂膏久殖也。从歺直聲。

2548 歺部:
㱠:枯也。从歺古聲。

2549 歺部:
㱦:棄也。从歺奇聲。俗語謂死曰大㱦。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/dai-bu