Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鼎部》

Library Resources
4345 鼎部:
鼎:三足兩耳,和五味之寶器也。昔禹收九牧之金,鑄鼎荆山之下,入山林川澤,螭魅蝄蜽,莫能逢之,以協承天休。《》卦:巽木於下者為鼎,象析木以炊也。籒文以鼎為貞字。凡鼎之屬皆从鼎。

4346 鼎部:
鼒:鼎之圜掩上者。从鼎才聲。《》曰:「鼐鼎及鼒。

4347 鼎部:
鼐:鼎之絕大者。从鼎乃聲。《魯詩》說:鼐,小鼎。

4348 鼎部:
𠕪:以木橫貫鼎耳而舉之。从鼎冂聲。《周禮》:「廟門容大𠕪七箇。」即《》「玉鉉大吉」也。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/ding-bu