Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鬥部》

Library Resources
1882 鬥部:
鬥:兩士相對,兵杖在後,象鬥之形。凡鬥之屬皆从鬥。

1883 鬥部:
鬭:遇也。从鬥斲聲。

1884 鬥部:
鬨:鬭也。从鬥共聲。《孟子》曰:「鄒與魯鬨。

1885 鬥部:
䰘:經繆殺也。从鬥翏聲。

1886 鬥部:
鬮:鬭取也。从鬥龜聲。讀若三合繩糾。

1887 鬥部:
𩰞:智少力劣也。从鬥爾聲。

1888 鬥部:
𩰟:鬭連結𩰝紛相牽也。从鬥燹聲。

1889 鬥部:
𩰗:鬭也。从鬥,賓省聲。讀若賓。

1890 鬥部:
鬩:恆訟也。《》云:「兄弟鬩于牆。」从鬥从兒。兒,善訟者也。

1891 鬥部:
𩰎:試力士錘也。从鬥从戈。或从戰省。讀若縣。

1892 鬥部:
鬧:不静也。从市、鬥。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/dou-bu