Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> Shuo Wen Jie Zi

《说文解字 - Shuo Wen Jie Zi》

[Eastern Han] 100-121 Xu Shen
Books referencing 《说文解字》 Library Resources
[Also known as: 《说文》]

Full-text search
Search Shuo Wen Jie Zi for:

Advanced

Dictionary lookup

Library Resources
(汉)许慎撰(宋)徐铉等奉敕校定 说文解字《四部丛刊初编》本
(南唐)徐锴 说文解字系传《四部丛刊初编》本
(汉)许慎 说文解字《乾隆御览四库全书荟要》本
(汉)许慎 说文解字《钦定四库全书》本
[More (60 total)]段玉裁 说文解字注
Media
 卷一
 

 卷二
Related discussion

 丄部
 示部
 三部
 王部
 玉部
 珏部
 气部
 士部
 丨部
 屮部
 草部
 蓐部
 茻部

 卷三
 小部
 八部
 采部
 半部
 牛部
 牦部
 告部
 口部
 凵部
 吅部
 哭部
 走部
 止部
 癶部
 步部
 此部
 正部
 是部
 辵部
 彳部
 廴部
 㢟部
 行部
 齿部
 牙部
 足部
 疋部
 品部
 龠部
 册部

 卷四
 㗊部
 舌部
 干部
 𧮫部
 只部
 㕯部
 句部
 丩部
 古部
 十部
 卅部
 言部
 誩部
 音部
 䇂部
 丵部
 菐部
 𠬞部
 𠬜部
 共部
 异部
 舁部
Related discussion

 𦥑部
 䢅部
 爨部
 革部
 鬲部
 䰜部
 爪部
 丮部
 斗部
 又部
 𠂇部
 史部
 支部
 𦘒部
 聿部
 画部
 隶部
 臤部
 臣部
 殳部
 杀部
 𠘧部
 寸部
 皮部
 㼱部
 攴部
 教部
 卜部
 用部
 爻部
 㸚部

 卷五
 𡕥部
 目部
 䀠部
 眉部
 盾部
 自部
 白部
 鼻部
 皕部
 习部
 羽部
 隹部
 奞部
 萑部
Related discussion

 𦫳部
 𥄕部
 羊部
 羴部
 瞿部
 雔部
 雥部
 鸟部
 乌部
 𠦒部
 冓部
 幺部
 𢆶部
 叀部
 玄部
 予部
 放部
 𠬪部
 𣦼部
 歺部
 死部
 冎部
 骨部
 肉部
 筋部
 刀部
 刃部
 㓞部
 丯部
 耒部

 卷六
 角部
 竹部
 箕部
 丌部
 左部
 工部
 㠭部
 巫部
 甘部
 曰部
 乃部
 丂部
 可部
 兮部
 号部
 亏部
 旨部
 喜部
 壴部
 鼓部
 岂部
 豆部
 豊部
 丰部
 䖒部
 虍部
 虎部
 虤部
 皿部
 𠙴部
 去部
 血部
 丶部
 丹部
 青部
 井部
 皀部
 鬯部
 食部
 亼部
 会部
 仓部
 入部
 缶部
 矢部
 高部
 冂部
 𩫖部
 京部
 亯部
 㫗部
 畗部
 㐭部
 啬部
 来部
 麦部
 夊部
 舛部
 舜部
 韦部
 弟部
 夂部
 久部
 桀部

 卷七
 木部
 东部
 林部
 才部
 叒部
 之部
 帀部
 出部
 𣎵部
 生部
 乇部
 𠂹部
 𠌶部
 华部
 𥝌部
 稽部
 巢部
 桼部
 束部
 㯻部
 囗部
 员部
 贝部
 邑部
 𨛜部

 卷八
 日部
 旦部
 倝部
 㫃部
 冥部
 晶部
 月部
 有部
 朙部
 囧部
 夕部
 多部
 毌部
 𢎘部
 𣐺部
 𠧪部
 齐部
 朿部
 片部
 鼎部
 克部
 彔部
 禾部
 秝部
 黍部
 香部
 米部
 毇部
 臼部
 凶部
 朩部
 𣏟部
 麻部
 尗部
 专部
 韭部
 瓜部
 瓠部
 宀部
 宫部
 吕部
 穴部
 㝱部
 疒部
 冖部
 𠔼部
 冃部
 㒳部
 网部
 襾部
 巾部
 巿部
 帛部
 白部
 㡀部
 黹部

 卷九
 人部
 𠤎部
 匕部
 从部
 比部
 北部
 丘部
 㐺部
 𡈼部
 重部
 卧部
 身部
 㐆部
 衣部
 裘部
 老部
 毛部
 毳部
 尸部
 尺部
 尾部
 履部
 舟部
 方部
 儿部
 兄部
 兂部
 皃部
 𠑹部
 先部
 秃部
 见部
 覞部
 欠部
 㱃部
 㳄部
 旡部
 页部

 卷十
 𦣻部
 面部
 丏部
 首部
 𥄉部
 须部
 彡部
 彣部
 文部
 髟部
 后部
 司部
 卮部
 卩部
 印部
 色部
 卯部
 辟部
 勹部
 包部
 茍部
 鬼部
 甶部
 厶部
 嵬部
 山部
 屾部
 屵部
 广部
 厂部
 丸部
 危部
 石部
 长部
 勿部
 冄部
 而部
 豕部
 㣇部
 彑部
 豚部
 豸部
 𤉡部
 易部
 象部

 卷十一
 马部
 𢊁部
 鹿部
 粗部
 㲋部
 兔部
 萈部
 犬部
 㹜部
 鼠部
 能部
 熊部
 火部
 炎部
 黑部
 囱部
 焱部
 炙部
 赤部
 大部
 亦部
 夨部
 夭部
 交部
 尣部
 壶部
 壹部
 幸部
 奢部
 亢部
 夲部
 夰部
 大部
 夫部
 立部
 竝部
 囟部
 思部
 心部
 惢部

 卷十二
 水部
 沝部
 频部
 𡿨部
 巜部
 川部
 泉部
 灥部
 永部
 𠂢部
 谷部
 仌部
 雨部
 云部
 鱼部
 𩺰部
 燕部
 龙部
 飞部
 非部
 卂部

 卷十三
 𠃉部
 不部
 至部
 西部
 卤部
 盐部
 户部
 门部
 耳部
 𦣞部
 手部
 𠦬部
 女部
 毋部
 民部
 丿部
 𠂆部
 乁部
 氏部
 氐部
 戈部
 钺部
 我部
 亅部
 珡部
 乚部
 亡部
 匸部
 匚部
 曲部
 甾部
 瓦部
 弓部
 弜部
 弦部
 系部

 卷十四
 糸部
 素部
 丝部
 率部
 虫部
 䖵部
 虫部
 风部
 它部
 龟部
 黾部
 卵部
 二部
 土部
 垚部
 堇部
 里部
 田部
 畕部
 黄部
 男部
 力部
 劦部

 卷十五
 金部
 幵部
 勺部
 几部
 且部
 斤部
 斗部
 矛部
 车部
 𠂤部
 𨸏部
 𨺅部
 厽部
 四部
 宁部
 叕部
 亚部
 五部
 六部
 七部
 九部
 厹部
 嘼部
 甲部
 乙部
 丙部
 丁部
 戊部
 己部
 巴部
 庚部
 辛部
 辡部
 壬部
 癸部
 子部
 了部
 孨部
 𠫓部
 丑部
 寅部
 卯部
 辰部
 巳部
 午部
 未部
 申部
 酉部
 酋部
 戌部
 亥部

Digital base text [?]

A scanned version of the manuscript to which the digital edition of this text should conform is available in the Chinese Text Project Library. The Chinese Text Project edition of this text shown above is intended to follow the specified scanned source text in the Library section of the site except where explicitly noted. If you find any discrepancies, please report them so that they can be corrected.

[Versions of this work]

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi