Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《風部》

Library Resources
8930 風部:
風:八風也。東方曰明庶風,東南曰清明風,南方曰景風,西南曰涼風,西方曰閶闔風,西北曰不周風,北方曰廣莫風,東北曰融風。風動蟲生。故蟲八日而化。从虫凡聲。凡風之屬皆从風。

8931 風部:
𩘁:北風謂之𩘁。从風,涼省聲。

8932 風部:
𩖶:小風也。从風朮聲。

8933 風部:
飆:扶搖風也。从風猋聲。

8934 風部:
飄:回風也。从風㶾聲。

8935 風部:
颯:翔風也。从風立聲。

8936 風部:
飂:高風也。从風翏聲。

8937 風部:
䬍:疾風也。从風从忽,忽亦聲。

8938 風部:
䬑:大風也。从風胃聲。

8939 風部:
䫻:大風也。从風日聲。

8940 風部:
颺:風所飛揚也。从風昜聲。

8941 風部:
䬆:風雨暴疾也。从風利聲。讀若栗。

8942 風部:
颲:烈風也。从風𠛱聲。讀若𠛱。

8943 風部:
颸:涼風也。从風思聲。

8944 風部:
䬒:颼飂也。从風叜聲。

8945 風部:
颭:風吹浪動也。从風占聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/feng-bu1