Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《戈部》

Books referencing 《戈部》 Library Resources
8330 戈部:
戈:平頭𢧢也。从弋,一橫之。象形。凡戈之屬皆从戈。

8331 戈部:
肈:上諱。

8332 戈部:
𢦦:兵也。从戈从甲。

8333 戈部:
戣:《周禮》:侍臣執戣,立于東垂。兵也。从戈癸聲。

8334 戈部:
𢧀:盾也。从戈旱聲。

8335 戈部:
𢧢:有枝兵也。从戈、倝。《周禮》:「𢧢,長丈六尺。」讀若棘。

8336 戈部:
戛:𢧢也。从戈从𦣻。讀若棘。

8337 戈部:
賊:敗也。从戈則聲。

8338 戈部:
戍:守邊也。从人持戈。

8339 戈部:
戰:鬬也。从戈單聲。

8340 戈部:
戲:三軍之偏也。一曰兵也。从戈䖒聲。

8341 戈部:
𢧄:利也。一曰剔也。从戈呈聲。

8342 戈部:
或:邦也。从囗从戈,以守一。一,地也。

8343 戈部:
𢧵:斷也。从戈雀聲。

8344 戈部:
𢦟:殺也。从戈今聲。《商書》曰:「西伯旣𢦟黎。」

8345 戈部:
戕:搶也。他國臣來弑君曰戕。从戈爿聲。

8346 戈部:
戮:殺也。从戈翏聲。

8347 戈部:
戡:刺也。从戈甚聲。

8348 戈部:
戭:長搶也。从戈寅聲。《春秋傳》有擣戭。

8349 戈部:
𢦔:傷也。从戈才聲。

8350 戈部:
戩:滅也。从戈晉聲。《》曰:「實始戩商。」

8351 戈部:
㦰:絕也。一曰田器。从从持戈。古文讀若咸。讀若《》云「攕攕女手」。

8352 戈部:
武:楚莊王曰:「夫武,定功戢兵。故止戈為武。」

8353 戈部:
戢:藏兵也。从戈咠聲。《》曰:「載戢干戈。

8354 戈部:
戠:闕。从戈从音。

8355 戈部:
戔:賊也。从二戈。《周書》曰:「戔戔巧言。」

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/ge-bu1