Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《弓部》

Books referencing 《弓部》 Library Resources
8434 弓部:
弓:以近窮遠。象形。古者揮作弓。《周禮》六弓:王弓、弧弓以射甲革甚質;夾弓、庾弓以射干矦鳥獸;唐弓、大弓以授學射者。凡弓之屬皆从弓。

8435 弓部:
弴:畫弓也。从弓𦎫聲。

8436 弓部:
弭:弓無緣,可以解轡紛者。从弓耳聲。

8437 弓部:
弲:角弓也,洛陽名弩曰弲。从弓肙聲。

8438 弓部:
弧:木弓也。从弓瓜聲。一曰往體寡,來體多曰弧。

8439 弓部:
弨:弓反也。从弓召聲。《》曰:「彤弓弨兮。

8440 弓部:
𢑆:弓曲也。从弓雚聲。

8441 弓部:
彄:弓弩耑,弦所居也。从弓區聲。

8442 弓部:
𢑈:弓便利也。从弓䌛聲。讀若燒。

8443 弓部:
張:施弓弦也。从弓長聲。

8444 弓部:
彏:弓急張也。从弓矍聲。

8445 弓部:
弸:弓彊皃。从弓朋聲。

8446 弓部:
彊:弓有力也。从弓畺聲。

8447 弓部:
彎:持弓關矢也。从弓䜌聲。

8448 弓部:
引:開弓也。从弓、丨。

8449 弓部:
弙:滿弓有所鄉也。从弓于聲。

8450 弓部:
弘:弓聲也。从弓厶聲。厶,古文肱字。

8451 弓部:
瓕:弛弓也。从弓璽聲。

8452 弓部:
弛:弓解也。从弓从也。

8453 弓部:
弢:弓衣也。从弓从𠬢。𠬢,垂飾,與𡔷同意。

8454 弓部:
弩:弓有臂者。《周禮》四弩:夾弩、庾弩、唐弩、大弩。从弓奴聲。

8455 弓部:
彀:張弩也。从弓𣪊聲。

8456 弓部:
彉:弩滿也。从弓黃聲。讀若郭。

8457 弓部:
彃:䠶也。从弓畢聲。《楚詞》曰:「𢏗焉彃日。」

8458 弓部:
彈:行丸也。从弓單聲。

8459 弓部:
發:䠶發也。从弓癹聲。

8460 弓部:
𢏗:帝嚳䠶官,夏少康滅之。从弓幵聲。《論語》曰:「𢏗善䠶。」

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/gong-bu3