Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鬼部》

Library Resources
5789 鬼部:
鬼:人所歸為鬼。从人,象鬼頭。鬼陰气賊害,从厶。凡鬼之屬皆从鬼。

5790 鬼部:
䰠:神也。从鬼申聲。

5791 鬼部:
魂:陽气也。从鬼云聲。

5792 鬼部:
魄:陰神也。从鬼白聲。

5793 鬼部:
䰡:厲鬼也。从鬼失聲。

5794 鬼部:
魖:耗神也。从鬼虚聲。

5795 鬼部:
魃:旱鬼也。从鬼犮聲。《周禮》有赤魃氏,除牆屋之物也。《》曰:「旱魃為虐。

5796 鬼部:
鬽:老精物也。从鬼、彡。彡,鬼毛。

5797 鬼部:
鬾:鬼服也。一曰小兒鬼。从鬼支聲。《韓詩傳》曰:「鄭交甫逢二女,鬾服。」

5798 鬼部:
䰧:鬼皃。从鬼虎聲。

5799 鬼部:
𩴪:鬼俗也。从鬼幾聲。《淮南傳》曰:「吳人鬼,越人𩴪。」

5800 鬼部:
䰰:鬼鬽聲,䰰䰰不止也。从鬼需聲。

5801 鬼部:
𩲏:鬼變也。从鬼化聲。

5802 鬼部:
𩴴:見鬼驚詞。从鬼,難省聲。讀若《》「受福不儺」。

5803 鬼部:
𩴱:鬼皃。从鬼賓聲。

5804 鬼部:
醜:可惡也。从鬼酉聲。

5805 鬼部:
魋:神獸也。从鬼隹聲。

5806 鬼部:
魑:鬼屬。从鬼从离,离亦聲。

5807 鬼部:
魔:鬼也。从鬼麻聲。

5808 鬼部:
魘:㝱驚也。从鬼厭聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/gui-bu