Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《黑部》

Library Resources
6506 黑部:
黑:火所熏之色也。从炎,上出𡆧。𡆧,古窻字。凡黑之屬皆从黑。

6507 黑部:
黸:齊謂黑為黸。从黑盧聲。

6508 黑部:
䵳:沃黑色。从黑會聲。

6509 黑部:
黯:深黑也。从黑音聲。

6510 黑部:
黶:申黑也。从黑厭聲。

6511 黑部:
黳:小黑子。从黑殹聲。

6512 黑部:
䵣:白而有黑也。从黑旦聲。五原有莫䵣縣。

6513 黑部:
𪒹:雖皙而黑也。从黑箴聲。古人名𪒹字皙。

6514 黑部:
䵮:赤黑也。从黑昜聲。讀若煬。

6515 黑部:
黲:淺青黑也。从黑參聲。

6516 黑部:
黤:青黑也。从黑奄聲。

6517 黑部:
黝:微青黑色。从黑幼聲。《爾雅》曰:「地謂之黝。

6518 黑部:
黗:黃濁黑。从黑屯聲。

6519 黑部:
點:小黑也。从黑占聲。

6520 黑部:
黚:淺黃黑也。从黑甘聲。讀若染繒中束緅黚。

6521 黑部:
𪑙:黃黑也。从黑金聲。

6522 黑部:
𪑲:黑有文也。从黑冤聲。讀若飴𧯡字。

6523 黑部:
䵵:黃黑而白也。从黑算聲。一曰短黑。讀若以芥為齏,名曰芥荃也。

6524 黑部:
䵤:黑皴也。从黑幵聲。

6525 黑部:
黠:堅黑也。从黑吉聲。

6526 黑部:
黔:黎也。从黑今聲。秦謂民為黔首,謂黑色也。周謂之黎民。《》曰:「為黔喙。」

6527 黑部:
黕:滓垢也。从黑冘聲。

6528 黑部:
黨:不鮮也。从黑尚聲。

6529 黑部:
黷:握持垢也。从黑賣聲。《》曰:「再三黷。」

6530 黑部:
黵:大污也。从黑詹聲。

6531 黑部:
黴:中久雨青黑。从黑,微省聲。

6532 黑部:
黜:貶下也。从黑出聲。

6533 黑部:
𪒀:𪒀𡜜,下哂。从黑般聲。

6534 黑部:
黱:畫眉也。从黑朕聲。

6535 黑部:
儵:青黑繒縫白色也。从黑攸聲。

6536 黑部:
𪑝:羔裘之縫。从黑或聲。

6537 黑部:
𪑩:𪑍謂之垽。垽,滓也。从黑,殿省聲。

6538 黑部:
黮:桑葚之黑也。从黑甚聲。

6539 黑部:
黭:果實黭黯黑也。从黑弇聲。

6540 黑部:
黥:墨刑在面也。从黑京聲。

6541 黑部:
𪒠:𪒠者忘而息也。从黑敢聲。

6542 黑部:
黟:黑木也。从黑多聲。丹陽有黟縣。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/hei-bu