Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《虎部》

Library Resources
3100 虎部:
虎:山獸之君。从虍,虎足象人足。象形。凡虎之屬皆从虎。

3101 虎部:
𧈖:虎聲也。从虎毄聲。讀若隔。

3102 虎部:
䖑:白虎也。从虎,昔省聲。讀若鼏。

3103 虎部:
䖔:䖑屬。从虎去聲。

3104 虎部:
虪:黑虎也。从虎儵聲。

3105 虎部:
虦:虎竊毛謂之虦苗。从虎戔聲。竊,淺也。

3106 虎部:
彪:虎文也。从虎,彡象其文也。

3107 虎部:
䖊:虎皃。从虎乂聲。

3108 虎部:
𧆦:虎皃。从虎气聲。

3109 虎部:
虓:虎鳴也。一曰師子。从虎九聲。

3110 虎部:
䖐:虎聲也。从虎斤聲。

3111 虎部:
虩:《》:「履虎尾虩虩。」恐懼。一曰蠅虎也。从虎𡭴聲。

3112 虎部:
虢:虎所攫畫明文也。从虎寽聲。

3113 虎部:
虒:委虒,虎之有角者也。从虎𠂆聲。

3114 虎部:
𧈜:黑虎也。从虎騰聲。

3115 虎部:
𧇒:虐也。急也。从虎从武。見《周禮》。 

3116 虎部:
䖘:楚人謂虎為烏䖘。从虎兔聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/hu-bu1