Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《火部》

Books referencing 《火部》 Library Resources
6380 火部:
火:燬也。南方之行,炎而上。象形。凡火之屬皆从火。

6381 火部:
炟:上諱。

6382 火部:
𤈦:火也。从火尾聲。《》曰:「王室如𤈦。」

6383 火部:
燬:火也。从火毀聲。《春秋傳》曰:「衞矦燬。」

6384 火部:
燹:火也。从火豩聲。

6385 火部:
焌:然火也。从火夋聲。《周禮》曰:「遂䶴其焌。」焌火在前,以焞焯龜。

6386 火部:
尞:柴祭天也。从火从眘。眘,古文愼字。祭天所以愼也。

6387 火部:
然:燒也。从火肰聲。

6388 火部:
爇:燒也。从火蓺聲。《春秋傳》曰:「爇僖負覉。」

6389 火部:
燔:爇也。从火番聲。

6390 火部:
燒:爇也。从火堯聲。

6391 火部:
烈:火猛也。从火𠛱聲。

6392 火部:
炪:火光也。从火出聲。《商書》曰:「予亦炪謀。」讀若巧拙之拙。

6393 火部:
熚:熚𤒓,火皃。从火畢聲。

6394 火部:
𤒓:熚𤒓也。从火𢨋聲。𢨋,籒文悖字。

6395 火部:
烝:火气上行也。从火丞聲。

6396 火部:
烰:烝也。从火孚聲。《》曰:「烝之烰烰。」

6397 火部:
煦:烝也。一曰赤皃。一曰溫潤也。从火昫聲。

6398 火部:
熯:乾皃。从火,漢省聲。《》曰:「我孔熯矣。

6399 火部:
炥:火皃。从火弗聲。

6400 火部:
熮:火皃。从火翏聲。《逸周書》曰:「味辛而不熮。」

6401 火部:
焛:火皃。从火,𨳌省聲。讀若粦。

6402 火部:
㷳:火色也。从火雁聲。讀若鴈。

6403 火部:
熲:火光也。从火頃聲。

6404 火部:
爚:火飛也。从火龠聲。一曰爇也。

6405 火部:
熛:火飛也。从火㶾聲。讀若摽。

6406 火部:
熇:火熱也。从火高聲。《》曰:「多將熇熇。

6407 火部:
烄:交木然也。从火交聲。

6408 火部:
㶣:小熱也。从火干聲。《》曰:「憂心㶣㶣。」

6409 火部:
燋:所以然持火也。从火焦聲。《周禮》曰:「以明火爇燋也。」

6410 火部:
炭:燒木餘也。从火,岸省聲。

6411 火部:
𤈩:束炭也。从火,差省聲。讀若纲。

6412 火部:
𤉧:交灼木也。从火,教省聲。讀若狡。

6413 火部:
炦:火气也。从火犮聲。

6414 火部:
灰:死火餘㶳也。从火从又。又,手也。火旣滅,可以執持。

6415 火部:
炱:灰,炱煤也。从火台聲。

6416 火部:
煨:盆中火。从火畏聲。

6417 火部:
熄:畜火也。从火息聲。亦曰滅火。

6418 火部:
烓:行竈也。从火圭聲。讀若冋。

6419 火部:
煁:烓也。从火甚聲。

6420 火部:
燀:炊也。从火單聲。《春秋傳》曰:「燀之以薪。

6421 火部:
炊:爨也。从火,吹省聲。

6422 火部:
烘:尞也。从火共聲。《》曰:「卭烘于煁。」

6423 火部:
齌:炊餔疾也。从火齊聲。

6424 火部:
熹:炙也。从火喜聲。

6425 火部:
煎:熬也。从火前聲。

6426 火部:
熬:乾煎也。从火敖聲。

6427 火部:
炮:毛炙肉也。从火包聲。

6428 火部:
𤇯:炮肉,以微火溫肉也。从火衣聲。

6429 火部:
𤎯:置魚筩中炙也。从火曾聲。

6430 火部:
𤐸:以火乾肉。从火稫聲。

6431 火部:
爆:灼也。从火暴聲。

6432 火部:
煬:炙燥也。从火昜聲。

6433 火部:
𤌍:灼也。从火隺聲。

6434 火部:
爤:孰也。从火蘭聲。

6435 火部:
𤓒:爛也。从火靡聲。

6436 火部:
㷉:从上案下也。从𡰥;又持火,以尉申繒也。

6437 火部:
𤒅:灼龜不兆也。从火从龜。《春秋傳》曰:「龜𤒅不兆。」讀若焦。

6438 火部:
灸:灼也。从火久聲。

6439 火部:
灼:炙也。从火勺聲。

6440 火部:
煉:鑠治金也。从火柬聲。

6441 火部:
燭:庭燎,火燭也。从火蜀聲。

6442 火部:
熜:然麻蒸也。从火悤聲。

6443 火部:
灺:燭㶳也。从火也聲。

6444 火部:
㶳:火餘也。从火聿聲。一曰薪也。

6445 火部:
焠:堅刀刃也。从火卒聲。

6446 火部:
煣:屈申木也。从火、柔,柔亦聲。

6447 火部:
燓:燒田也。从火、棥,棥亦聲。

6448 火部:
熑:火煣車網絕也。从火兼聲。《周禮》曰:「煣牙,外不熑。」

6449 火部:
燎:放火也。从火尞聲。

6450 火部:
𤐫:火飛也。从火,纳與𠨧同意。

6451 火部:
㷮:焦也。从火曹聲。

6452 火部:
𤓪:火所傷也。从火雥聲。

6453 火部:
烖:天火曰烖。从火𢦏聲。

6454 火部:
煙:火气也。从火垔聲。

6455 火部:
焆:焆焆,煙皃。从火肙聲。

6456 火部:
煴:鬱煙也。从火昷聲。

6457 火部:
𤈥:望火皃。从火皀聲。讀若馰顙之馰。

6458 火部:
燂:火熱也。从火覃聲。

6459 火部:
焞:明也。从火𦎫聲。《春秋傳》曰:「焞燿天地。」

6460 火部:
炳:明也。从火丙聲。

6461 火部:
焯:明也。从火卓聲。《周書》曰:「焯見三有俊心。」

6462 火部:
照:明也。从火昭聲。

6463 火部:
煒:盛赤也。从火韋聲。《》曰:「彤管有煒。

6464 火部:
㶴:盛火也。从火从多。

6465 火部:
熠:盛光也。从火習聲。《》曰:「熠熠宵行。」

6466 火部:
煜:熠也。从火昱聲。

6467 火部:
燿:照也。从火翟聲。

6468 火部:
煇:光也。从火軍聲。

6469 火部:
煌:煌,煇也。从火皇聲。

6470 火部:
焜:煌也。从火昆聲。

6471 火部:
炯:光也。从火冋聲。

6472 火部:
爗:盛也。从火曅聲。《》曰:「爗爗震電。」

6473 火部:
爓:火門也。从火閻聲。

6474 火部:
炫:燿燿也。从火玄聲。

6475 火部:
光:明也。从火在人上,光明意也。

6476 火部:
熱:溫也。从火埶聲。

6477 火部:
熾:盛也。从火戠聲。

6478 火部:
燠:熱在中也。从火奥聲。

6479 火部:
煖:溫也。从火爰聲。

6480 火部:
煗:溫也。从火耎聲。

6481 火部:
炅:見也。从火、日。

6482 火部:
炕:乾也。从火亢聲。

6483 火部:
燥:乾也。从火喿聲。

6484 火部:
𤇳:滅也。从火、戌。火死於戌,陽氣至戌而盡。《》曰:「赫赫宗周,褒似𤇳之。」

6485 火部:
焅:旱气也。从火告聲。

6486 火部:
燽:溥覆照也。从火壽聲。

6487 火部:
爟:取火於日官名,舉火曰爟。《周禮》曰:「司爟,掌行火之政令。」从火雚聲。

6488 火部:
㷭:燧,𠊱表也。邊有警則舉火。从火逢聲。

6489 火部:
爝:苣火,祓也。从火爵聲。呂不韋曰:湯得伊尹,爝以爟火,釁以犧豭。

6490 火部:
熭:暴乾火也。从火彗聲。

6491 火部:
熙:燥也。从火巸聲。

6492 火部:
爞:旱气也。从火蟲聲。

6493 火部:
煽:熾盛也。从火扇聲。

6494 火部:
烙:灼也。从火各聲。

6495 火部:
爍:灼爍,光也。从火樂聲。

6496 火部:
燦:燦爤,明瀞皃。从火粲聲。

6497 火部:
煥:火光也。从火奐聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/huo-bu