Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《丮部》

Library Resources
1874 丮部:
丮:持也。象手有所丮據也。凡丮之屬皆从丮。讀若𢧢。

1875 丮部:
𡎐:種也。从坴、丮。持亟種之。《》曰:「我𡎐黍稷。」

1876 丮部:
𦏧:食飪也。从丮𦎫聲。《》曰:「孰飪。」

1877 丮部:
𩛥:設飪也。从丮从食,才聲。讀若載。

1878 丮部:
𢀜:袌也。从丮工聲。

1879 丮部:
谻:相踦之也。从丮𧮫聲。

1880 丮部:
𢦚:擊踝也。从丮从戈。讀若踝。

1881 丮部:
𠩀:拖持也。从反丮。闕。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/ji-bu1