Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《卩部》

Library Resources
5746 卩部:
卩:瑞信也。守國者用玉卪,守都鄙者用角卪,使山邦者用虎卪,土邦者用人卪,澤邦者用龍卪,門關者用符卪,貨賄用璽卪,道路用旌卪。象相合之形。凡卪之屬皆从卪。

5747 卩部:
令:發號也。从亼、卪。

5748 卩部:
𠨒:輔信也。从卪比聲。《虞書》曰:「𠨒成五服。」

5749 卩部:
卶:有大度也。从卪多聲。讀若侈。

5750 卩部:
𠨘:宰之也。从卪必聲。

5751 卩部:
卲:高也。从卪召聲。

5752 卩部:
厄:科厄,木節也。从卪厂聲。賈侍中說,以為厄,裹也。一曰厄,蓋也。

5753 卩部:
厀:脛頭卪也。从卪桼聲。

5754 卩部:
卷:厀曲也。从卪𢍏聲。

5755 卩部:
卻:節欲也。从卪谷聲。

5756 卩部:
卸:舍車解馬也。从卪、止、午。讀若汝南人寫書之寫。

5757 卩部:
𠨖:二卪也。巽从此。闕。

5758 卩部:
㔿:卪也。闕。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/jie-bu2