Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《斤部》

Books referencing 《斤部》 Library Resources
9425 斤部:
斤:斫木也。象形。凡斤之屬皆从斤。

9426 斤部:
斧:斫也。从斤父聲。

9427 斤部:
斨:方銎斧也。从斤爿聲。《》曰:「又缺我斨。

9428 斤部:
斫:擊也。从斤石聲。

9429 斤部:
斪:斫也。从斤句聲。

9430 斤部:
斸:斫也。从斤屬聲。

9431 斤部:
斲:斫也。从斤、𠁁。

9432 斤部:
釿:劑斷也。从斤、金。

9433 斤部:
所:伐木聲也。从斤戶聲。《》曰:「伐木所所。」

9434 斤部:
斯:析也。从斤其聲。《》曰:「斧以斯之。

9435 斤部:
斮:斬也。从斤昔聲。

9436 斤部:
𣃔:截也。从斤从𢇍。𢇍,古文絕。

9437 斤部:
𣂞:柯擊也。从斤良聲。

9438 斤部:
新:取木也。从斤新聲。

9439 斤部:
斦:二斤也。从二斤。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/jin-bu4