Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鬲部》

Library Resources
1844 鬲部:
鬲:鼎屬。實五觳。斗二升曰觳。象腹交文,三足。凡鬲之屬皆从鬲。

1845 鬲部:
䰙:三足鍑也。一曰滫米器也。从鬲支聲。

1846 鬲部:
鬹:三足釜也。有柄喙。讀若嬀。从鬲規聲。

1847 鬲部:
鬷:釜屬。从鬲㚇聲。

1848 鬲部:
𩰫:秦名土釜曰𩰫。从鬲𡕒聲。讀若過。

1849 鬲部:
鬵:大釜也。一曰鼎大上小下若甑曰鬵。从鬲兓聲。讀若岑。

1850 鬲部:
䰝:鬵屬。从鬲曾聲。

1851 鬲部:
鬴:鍑屬。从鬲甫聲。

1852 鬲部:
鬳:鬲屬。从鬲虍聲。

1853 鬲部:
融:炊气上出也。从鬲,蟲省聲。

1854 鬲部:
𩱴:炊气㒵。从鬲嚻聲。

1855 鬲部:
𩰱:煑也。从鬲羊聲。

1856 鬲部:
𩰾:涫也。从鬲沸聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/li-bu1