Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《立部》

Books referencing 《立部》 Library Resources
6642 立部:
立:住也。从大立一之上。凡立之屬皆从立。

6643 立部:
䇐:臨也。从立从隶。

6644 立部:
䇏:磊䇏,重聚也。从立𦎫聲。

6645 立部:
端:直也。从立耑聲。

6646 立部:
竱:等也。从立專聲。《春秋國語》曰:「竱本肇末。」

6647 立部:
竦:敬也。从立从束。束,自申束也。

6648 立部:
竫:亭安也。从立爭聲。

6649 立部:
靖:立竫也。从立青聲。一曰細皃。

6650 立部:
竢:待也。从立矣聲。

6651 立部:
竘:健也。一曰匠也。从立句聲。讀若齲。《逸周書》有竘匠。

6652 立部:
竵:不正也。从立𩰬聲。

6653 立部:
竭:負舉也。从立曷聲。

6654 立部:
𩓣:待也。从立須聲。

6655 立部:
䇔:痿也。从立𣎆聲。

6656 立部:
竣:偓竣也。从立夋聲。《國語》曰:「有司巳事而竣。」

6657 立部:
𥪋:見鬼鬽皃。从立从录。录,籒文鬽字。讀若虙羲氏之虙。

6658 立部:
䇎:驚皃。从立昔聲。

6659 立部:
䇑:短人立䇑䇑皃。从立卑聲。

6660 立部:
竲:北地高樓無屋者。从立曾聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/li-bu7