Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《林部》

Library Resources
3828 林部:
林:平土有叢木曰林。从二木。凡林之屬皆从林。

3829 林部:
𣞤:豐也。从林;𡘲。或說規模字。从大、𠦜,數之積也;林者,木之多也。𠦜與庶同意。《商書》曰:「庶草繁無。」

3830 林部:
鬱:木叢生者。从林,𩰪省聲。

3831 林部:
楚:叢木。一名荊也。从林疋聲。

3832 林部:
棽:木枝條棽儷皃。从林今聲。

3833 林部:
楙:木盛也。从林矛聲。

3834 林部:
麓:守山林吏也。从林鹿聲。一曰林屬於山為麓。《春秋傳》曰:「沙麓崩。」

3835 林部:
棼:複屋棟也。从林分聲。

3836 林部:
森:木多皃。从林从木。讀若曾參之參。

3837 林部:
梵:出自西域釋書,未詳意義。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/lin-bu1