Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《馬部》

Books referencing 《馬部》 Library Resources
6104 馬部:
馬:怒也。武也。象馬頭髦尾四足之形。凡馬之屬皆从馬。

6105 馬部:
𨽥:牡馬也。从馬陟聲。讀若郅。

6106 馬部:
𩡧:馬一歲也。从馬;一,絆其足。讀若弦。一曰若環。

6107 馬部:
駒:馬二歲曰駒,三歲曰駣。从馬句聲。

6108 馬部:
𩡩:馬八歲也。从馬从八。

6109 馬部:
𩦂:馬一目白曰𩦂,二目白曰魚。从馬閒聲。

6110 馬部:
騏:馬青驪,文如博棊也。从馬其聲。

6111 馬部:
驪:馬深黑色。从馬麗聲。

6112 馬部:
駽:青驪馬。从馬肙聲。《》曰:「駜彼乘駽。

6113 馬部:
騩:馬淺黑色。从馬鬼聲。

6114 馬部:
驑:赤馬黑毛尾也。从馬畱聲。

6115 馬部:
騢:馬赤白雜毛。从馬叚聲。謂色似鰕魚也。

6116 馬部:
騅:馬蒼黑雜毛。从馬隹聲。

6117 馬部:
駱:馬白色黑鬣尾也。从馬各聲。

6118 馬部:
駰:馬陰白雜毛。黑。从馬因聲。《》曰:「有駰有騢。

6119 馬部:
驄:馬青白雜毛也。从馬悤聲。

6120 馬部:
驈:驪馬白胯也。从馬矞聲。《》曰:「有驈有騜。」

6121 馬部:
駹:馬面顙皆白也。从馬尨聲。

6122 馬部:
騧:黃馬,黑喙。从馬咼聲。

6123 馬部:
驃:黃馬發白色。一曰白髦尾也。从馬𤐫聲。

6124 馬部:
駓:黃馬白毛也。从馬丕聲。

6125 馬部:
𩧀:馬赤黑色。从馬𢧜聲。《》曰:「四𩧀孔阜。」

6126 馬部:
䮗:馬頭有發赤色者。从馬岸聲。

6127 馬部:
馰:馬白頟也。从馬,的省聲。一曰駿也。《》曰:「為的顙。」

6128 馬部:
駁:馬色不純。从馬爻聲。

6129 馬部:
馵:馬後左足白也。从馬,二其足。讀若注。

6130 馬部:
驔:驪馬黃𦟝。从馬覃聲。讀若簟。

6131 馬部:
驠:馬白州也。从馬燕聲。

6132 馬部:
騽:馬豪骭也。从馬習聲。

6133 馬部:
䮧:馬毛長也。从馬倝聲。

6134 馬部:
騛:馬逸足也。从馬从飛。《司馬法》曰:「飛衞斯輿。」

6135 馬部:
驁:駿馬。以壬申日死,乘馬忌之。从馬敖聲。

6136 馬部:
驥:千里馬也,孫陽所相者。从馬冀聲。天水有驥縣。

6137 馬部:
駿:馬之良材者。从馬夋聲。

6138 馬部:
驍:良馬也。从馬堯聲。

6139 馬部:
䮔:馬小皃。从馬垂聲。讀若箠。

6140 馬部:
驕:馬高六尺為驕。从馬喬聲。《》曰:「我馬唯驕。」一曰野馬。

6141 馬部:
騋:馬七尺為騋,八尺為龍。从馬來聲。《》曰:「騋牝驪牡。」

6142 馬部:
驩:馬名。从馬雚聲。

6143 馬部:
驗:馬名。从馬僉聲。

6144 馬部:
𩢑:馬名。从馬此聲。

6145 馬部:
𩢮:馬名。从馬休聲。

6146 馬部:
馼:馬赤鬣縞身,目若黃金,名曰𩢌。吉皇之乘,周文王時,犬戎獻之。从馬从文,文亦聲。《春秋傳》曰:「𩢌馬百駟。」畫馬也。西伯獻紂,以全其身。

6147 馬部:
馶:馬彊也。从馬支聲。

6148 馬部:
駜:馬飽也。从馬必聲。《》云:「有駜有駜。

6149 馬部:
駫:馬盛肥也。从馬光聲。《》曰:「四牡駫駫。」

6150 馬部:
騯:馬盛也。从馬㫄聲。《》曰:「四牡𩤐𩤐。」

6151 馬部:
䭹:䭹䭹,馬怒皃。从馬卬聲。

6152 馬部:
驤:馬之低仰也。从馬襄聲。

6153 馬部:
驀:上馬也。从馬莫聲。

6154 馬部:
騎:跨馬也。从馬奇聲。

6155 馬部:
駕:馬在軛中。从馬加聲。

6156 馬部:
騑:驂,㫄馬。从馬非聲。

6157 馬部:
駢:駕二馬也。从馬并聲。

6158 馬部:
驂:駕三馬也。从馬參聲。

6159 馬部:
駟:一乘也。从馬四聲。

6160 馬部:
駙:副馬也。从馬付聲。一曰近也。一曰疾也。

6161 馬部:
𩤠:馬和也。从馬皆聲。

6162 馬部:
騀:馬搖頭也。从馬我聲。

6163 馬部:
駊:駊騀也。从馬皮聲。

6164 馬部:
𩥅:馬行皃。从馬舀聲。

6165 馬部:
篤:馬行頓遟。从馬竹聲。

6166 馬部:
騤:馬行威儀也。从馬癸聲。《》曰:「四牡騤騤。

6167 馬部:
䮸:馬行徐而疾也。从馬,學省聲。

6168 馬部:
駸:馬行疾也。从馬,㑴省聲。《》曰:「載驟𩤿𩤿。」

6169 馬部:
馺:馬行相及也。从馬从及。讀若《爾雅》「小山馺,大山峘」。

6170 馬部:
馮:馬行疾也。从馬冫聲。

6171 馬部:
𩣘:馬步疾也。从馬耴聲。

6172 馬部:
騃:馬行㐹㐹也。从馬矣聲。

6173 馬部:
驟:馬疾步也。从馬聚聲。

6174 馬部:
𩢛:馬疾走也。从馬匃聲。

6175 馬部:
颿:馬疾步也。从馬風聲。

6176 馬部:
驅:馬馳也。从馬區聲。

6177 馬部:
馳:大驅也。从馬也聲。

6178 馬部:
騖:亂馳也。从馬敄聲。

6179 馬部:
鴷:次弟馳也。从馬𠛱聲。

6180 馬部:
騁:直馳也。从馬甹聲。

6181 馬部:
駾:馬行疾來皃。从馬兌聲。《》曰:「昆夷駾矣。」

6182 馬部:
䭿:馬有疾足。从馬失聲。

6183 馬部:
駻:馬突也。从馬旱聲。

6184 馬部:
駧:馳馬洞去也。从馬同聲。

6185 馬部:
驚:馬駭也。从馬敬聲。

6186 馬部:
駭:驚也。从馬亥聲。

6187 馬部:
𩢯:馬奔也。从馬巟聲。

6188 馬部:
騫:馬腹縶也。从馬,寒省聲。

6189 馬部:
駐:馬立也。从馬主聲。

6190 馬部:
馴:馬順也。从馬川聲。

6191 馬部:
駗:馬載重難也。从馬㐱聲。

6192 馬部:
驙:駗驙也。从馬亶聲。《》曰:「乘馬驙如。」

6193 馬部:
騺:馬重皃。从馬執聲。

6194 馬部:
驧:馬曲𦟝也。从馬鞠聲。

6195 馬部:
騬:犗馬也。从馬乘聲。

6196 馬部:
𩡺:系馬尾也。从馬介聲。

6197 馬部:
騷:擾也。一曰摩馬。从馬蚤聲。

6198 馬部:
馽:絆馬也。从馬,囗其足。《春秋傳》曰:「韓厥執馽前。」讀若輒。

6199 馬部:
駘:馬銜脫也。从馬台聲。

6200 馬部:
駔:牡馬也。从馬且聲。一曰馬蹲駔也。

6201 馬部:
騶:廏御也。从馬芻聲。

6202 馬部:
驛:置騎也。从馬睪聲。

6203 馬部:
馹:驛傳也。从馬日聲。

6204 馬部:
騰:傳也。从馬朕聲。一曰騰,犗馬也。

6205 馬部:
䮤:苑名。一曰馬白頟。从馬隺聲。

6206 馬部:
駉:牧馬苑也。从馬冋聲。《》曰:「在駉之野。」

6207 馬部:
駪:馬眾多皃。从馬先聲。

6208 馬部:
駮:獸,如馬,倨牙,食虎豹。从馬交聲。

6209 馬部:
駃:駃騠,馬父驘子也。从馬夬聲。

6210 馬部:
騠:駃騠也。从馬是聲。

6211 馬部:
驘:驢父馬母。从馬𦝠聲。

6212 馬部:
驢:似馬,長耳。从馬盧聲。

6213 馬部:
𩥃:驢子也。从馬冡聲。

6214 馬部:
驒:驒騱,野馬也。从馬單聲。一曰青驪白鱗,文如鼉魚。

6215 馬部:
騱:驒騱馬也。从馬奚聲。

6216 馬部:
騊:騊駼,北野之良馬。从馬匋聲。

6217 馬部:
駼:騊駼也。从馬余聲。

6218 馬部:
驫:眾馬也。从三馬。

6219 馬部:
𩢲:疾也。从馬吏聲。

6220 馬部:
駥:馬高八尺。从馬戎聲。

6221 馬部:
騣:馬鬣也。从馬㚇聲。

6222 馬部:
馱:負物也。从馬大聲。此俗語也。

6223 馬部:
𩥍:馬赤色也。从馬,觲省聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/ma-bu1