Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《門部》

Books referencing 《門部》 Library Resources
7690 門部:
門:聞也。从二戶。象形。凡門之屬皆从門。

7691 門部:
閶:天門也。从門昌聲。楚人名門曰閶闔。

7692 門部:
闈:宮中之門也。从門韋聲。

7693 門部:
䦲:䦲謂之樀。樀,廟門也。从門詹聲。

7694 門部:
閎:䢽門也。从門厷聲。

7695 門部:
閨:特立之戶,上圜下方,有似圭。从門圭聲。

7696 門部:
閤:門㫄戶也。从門合聲。

7697 門部:
闒:樓上戶也。从門𦐇聲。

7698 門部:
閈:門也。从門干聲。汝南平輿里門曰閈。

7699 門部:
閭:里門也。从門呂聲。《周禮》:「五家為比,五比為閭。」閭,侶也,二十五家相羣侶也。

7700 門部:
閻:里中門也。从門臽聲。

7701 門部:
闠:市外門也。从門貴聲。

7702 門部:
闉:城內重門也。从門垔聲。《》曰:「出其闉闍。

7703 門部:
闍:闉闍也。从門者聲。

7704 門部:
闕:門觀也。从門欮聲。

7705 門部:
閞:門欂櫨也。从門弁聲。

7706 門部:
䦏:門扇也。从門介聲。

7707 門部:
闔:門扇也。一曰閉也。从門盍聲。

7708 門部:
闑:門梱也。从門臬聲。

7709 門部:
閾:門榍也。从門或聲。《論語》曰:「行不履閾。

7710 門部:
閬:門高也。从門良聲。巴郡有閬中縣。

7711 門部:
闢:開也。从門辟聲。

7712 門部:
䦱:闢門也。从門為聲。《國語》曰:「䦱門而與之言。」 

7713 門部:
闡:開也。从門單聲。《》曰:「闡幽。」

7714 門部:
開:張也。从門从幵。

7715 門部:
闓:開也。从門豈聲。

7716 門部:
閜:大開也。从門可聲。大杯亦為閜。

7717 門部:
閘:開閉門也。从門甲聲。

7718 門部:
閟:閉門也。从門必聲。《春秋傳》曰:「閟門而與之言。」 

7719 門部:
閣:所以止扉也。从門各聲。

7720 門部:
閒:隟也。从門从月。

7721 門部:
𨵌:門傾也。从門阿聲。

7722 門部:
閼:遮𢹬也。从門於聲。

7723 門部:
𨷱:開閉門利也。从門繇聲。一曰縷十紘也。

7724 門部:
䦪:門聲也。从門曷聲。

7725 門部:
䦳:門響也。从門郷聲。

7726 門部:
闌:門遮也。从門柬聲。

7727 門部:
閑:闌也。从門中有木。

7728 門部:
閉:闔門也。从門;才,所以歫門也。

7729 門部:
閡:外閉也。从門亥聲。

7730 門部:
闇:閉門也。从門音聲。

7731 門部:
關:以木橫持門戶也。从門𢇅聲。

7732 門部:
𨷲:關下牡也。从門龠聲。

7733 門部:
闐:盛皃。从門眞聲。

7734 門部:
闛:闛闛,盛皃。从門堂聲。

7735 門部:
閹:豎也。宮中奄閽閉門者。从門奄聲。

7736 門部:
閽:常以昏閉門隸也。从門从昏,昏亦聲。

7737 門部:
闚:閃也。从門規聲。

7738 門部:
𨷻:妄入宮掖也。从門䜌聲。讀若闌。

7739 門部:
𨳌:登也。从門、𠄟。𠄟,古文下字。讀若軍敶之敶。

7740 門部:
閃:闚頭門中也。从人在門中。

7741 門部:
閱:具數於門中也。从門,說省聲。

7742 門部:
闋:事巳,閉門也。从門癸聲。

7743 門部:
闞:望也。从門敢聲。

7744 門部:
闊:䟽也。从門𣴠聲。

7745 門部:
閔:弔者在門也。从門文聲。

7746 門部:
闖:馬出門皃。从馬在門中。讀若郴。

7747 門部:
闤:市垣也。从門瞏聲。

7748 門部:
闥:門也。从門達聲。

7749 門部:
閌:閌閬,高門也。从門亢聲。

7750 門部:
閥:閥閱,自序也。从門伐聲。義當通用伐。

7751 門部:
闃:靜也。从門狊聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/men-bu