Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《黽部》

Books referencing 《黽部》 Library Resources
8950 黽部:
黽:鼃黽也。从它,象形。𪓑頭與它頭同。凡𪓑之屬皆从𪓑。

8951 黽部:
鼈:甲蟲也。从𪓑敝聲。

8952 黽部:
黿:大鼈也。从𪓑元聲。

8953 黽部:
鼃:蝦蟇也。从𪓑圭聲。

8954 黽部:
鼀:圥鼀,詹諸也。其鳴詹諸,其皮鼀鼀,其行圥圥。从黽从圥,圥亦聲。

8955 黽部:
𪓿:𪓰𪓿,詹諸也。《》曰:「得此𪓰𪓿。」言其行𪓿𪓿。从黽爾聲。

8956 黽部:
鼉:水蟲。似蜥易,長大。从黽單聲。

8957 黽部:
𪓷:水蟲也。薉貉之民食之。从黽奚聲。

8958 黽部:
䵶:𪓷屬,頭有兩角,出遼東。从黽句聲。

8959 黽部:
蠅:營營青蠅。蟲之大腹者。从黽从虫。

8960 黽部:
䵹:䵹鼄,蟊也。从黽,𥏼省聲。

8961 黽部:
鼄:䵹鼄也。从黽朱聲。

8962 黽部:
鼂:匽鼂也。讀若朝。楊雄說:匽鼂,蟲名。杜林以為朝旦,非是。从黽从旦。

8963 黽部:
鼇:海大鼈也。从黽敖聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/min-bu2