Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《目部》

Books referencing 《目部》 Library Resources
2086 目部:
目:人眼。象形。重童子也。凡目之屬皆从目。

2087 目部:
眼:目也。从目𥃩聲。

2088 目部:
𥌡:兒初生瞥者。从目瞏聲。

2089 目部:
眩:目無常主也。从目玄聲。

2090 目部:
眥:目匡也。从目此聲。

2091 目部:
䀹:目㫄毛也。从目夾聲。

2092 目部:
𥌭:盧童子也。从目縣聲。

2093 目部:
瞦:目童子精也。从目喜聲。讀若禧。

2094 目部:
𥌗:目㫄薄緻宀宀也。从目𦤝聲。

2095 目部:
𥇖:大目也。从目非聲。

2096 目部:
䁂:大目也。从目臤聲。

2097 目部:
睅:大目也。从目旱聲。

2098 目部:
䁔:大目也。从目爰聲。

2099 目部:
瞒:平目也。从目㒼聲。

2100 目部:
睴:大目出也。从目軍聲。

2101 目部:
矕:目矕矕也。从目䜌聲。

2102 目部:
睔:目大也。从目、侖。《春秋傳》有鄭伯睔。

2103 目部:
盼:《》曰:「美目盼兮。」从目分聲。

2104 目部:
盰:目多白也。一曰張目也。从目干聲。

2105 目部:
眅:多白眼也。从目反聲。《春秋傳》曰:「鄭游眅,字子明。」

2106 目部:
睍:出目也。从目見聲。

2107 目部:
矔:目多精也。从目雚聲。益州謂瞋目曰矔。

2108 目部:
瞵:目精也。从目粦聲。

2109 目部:
窅:深目也。从穴中目。

2110 目部:
眊:目少精也。从目毛聲。《虞書》耄字从此。

2111 目部:
矘:目無精直視也。从目黨聲。

2112 目部:
睒:暫視皃。从目炎聲。讀若白蓋謂之苫相似。

2113 目部:
眮:吳楚謂瞋目、顧視曰眮。从目同聲。

2114 目部:
䀣:直視也。从目必聲。讀若《》云「泌彼泉水」。

2115 目部:
瞴:瞴婁,微視也。从目無聲。

2116 目部:
钉:蔽人視也。从目幵聲。讀若攜手。一曰直視也。

2117 目部:
睌:睌䁂,目視皃。从目免聲。

2118 目部:
眂:眂皃。从目氏聲。

2119 目部:
睨:衺視也。从目兒聲。

2120 目部:
𥈆:低目視也。从目冒聲。《周書》曰:「武王惟𥈆。」

2121 目部:
眓:視高皃。从目戉聲。讀若《》曰「施罛濊濊」。

2122 目部:
眈:視近而志遠。从目冘聲。《》曰:「虎視眈眈。

2123 目部:
𢌨:相顧視而行也。从目从㢟,㢟亦聲。

2124 目部:
盱:張目也。从目于聲。一曰朝鮮謂盧童子曰盱。

2125 目部:
睘:目驚視也。从目袁聲。《》曰:「獨行瞏瞏。

2126 目部:
䁴:視而止也。从目亶聲。

2127 目部:
䀛:目冥遠視也。从目勿聲。一曰久也。一曰旦明也。

2128 目部:
眕:目有所恨而止也。从目㐱聲。

2129 目部:
瞟:𥉻也。从目𤐫聲。

2130 目部:
𥉻:察也。从目祭聲。

2131 目部:
睹:見也。从目者聲。

2132 目部:
眔:目相及也。从目,从隶省。

2133 目部:
睽:目不相聽也。从目癸聲。

2134 目部:
眜:目不明也。从目末聲。

2135 目部:
𥈼:轉目視也。从目般聲。

2136 目部:
𥌊:小兒白眼也。从目辡聲。

2137 目部:
眽:目財視也。从目𠂢聲。

2138 目部:
𥉈:失意視也。从目脩聲。

2139 目部:
𥇜:謹鈍目也。从目𦎫聲。

2140 目部:
瞤:目動也。从目閏聲。

2141 目部:
矉:恨張目也。从目賓聲。《》曰:「國步斯矉。」

2142 目部:
眢:目無明也。从目夗聲。

2143 目部:
睢:仰目也。从目隹聲。

2144 目部:
䀏:目搖也。从目,勻省聲。

2145 目部:
矆:大視也。从目蒦聲。

2146 目部:
睦:目順也。从目坴聲。一曰敬和也。

2147 目部:
瞻:臨視也。从目詹聲。

2148 目部:
瞀:氐目謹視也。从目敄聲。

2149 目部:
䁲:小視也。从目買聲。

2150 目部:
𥌈:視也。从目監聲。

2151 目部:
䁈:省視也。从目,啓省聲。

2152 目部:
相:省視也。从目从木。《》曰:「地可觀者,莫可觀於木。」《》曰:「相鼠有皮。

2153 目部:
瞋:張目也。从目眞聲。

2154 目部:
瞗:目孰視也。从目鳥聲。讀若雕。

2155 目部:
睗:目疾視也。从目易聲。

2156 目部:
睊:視皃。从目肙聲。

2157 目部:
𥈾:目深皃。从目、窅。讀若《》曰「勿䘏」之「䘏」。

2158 目部:
睼:迎視也。从目是聲。讀若珥瑱之瑱。

2159 目部:
䁙:目相戲也。从目晏聲。《》曰:「䁙婉之求。」

2160 目部:
䁊:短深目皃。从目𥄗聲。

2161 目部:
眷:顧也。从目𢍏聲。《》曰:「乃眷西顧。

2162 目部:
督:察也。一曰目痛也。从目叔聲。

2163 目部:
睎:望也。从目,稀省聲。海岱之閒謂眄曰睎。

2164 目部:
看:睎也。从手下目。

2165 目部:
瞫:深視也。一曰下視也。又,竊見也。从目覃聲。

2166 目部:
睡:坐寐也。从目、垂。

2167 目部:
瞑:翕目也。从目、冥,冥亦聲。

2168 目部:
眚:目病生翳也。从目生聲。

2169 目部:
瞥:過目也。又,目翳也。从目敝聲。一曰財見也。

2170 目部:
眵:目傷眥也。从目多聲。一曰瞢兜。

2171 目部:
𥋚:目眵也。从目,蔑省聲。

2172 目部:
䀗:涓目也。从目夬聲。

2173 目部:
䀶:目病也。从目良聲。

2174 目部:
眛:目不明也。从目未聲。

2175 目部:
瞯:戴目也。从目閒聲。江淮之間謂眄曰瞯。

2176 目部:
眯:艸入目中也。从目米聲。

2177 目部:
眺:目不正也。从目兆聲。

2178 目部:
睞:目童子不正也。从目來聲。

2179 目部:
睩:目睞謹也。从目彔聲。讀若鹿。

2180 目部:
䀺:眣也。从目攸聲。

2181 目部:
眣:目不正也。从目失聲。

2182 目部:
矇:童矇也。一曰不明也。从目蒙聲。

2183 目部:
眇:一目小也。从目从少,少亦聲。

2184 目部:
眄:目偏合也。一曰衺視也。秦語。从目丏聲。

2185 目部:
䀩:眄也。从目各聲。

2186 目部:
盲:目無牟子。从目亡聲。

2187 目部:
䁍:目陷也。从目咸聲。

2188 目部:
瞽:目但有眹也。从目鼓聲。

2189 目部:
𥈟:無目也。从目叜聲。

2190 目部:
䁝:惑也。从目,榮省聲。

2191 目部:
睉:目小也。从目坐聲。

2192 目部:
𥄗:捾目也。从目、㕚。

2193 目部:
睇:目小視也。从目弟聲。南楚謂眄曰睇。

2194 目部:
瞚:開闔目數搖也。从目寅聲。

2195 目部:
眙:直視也。从目台聲。

2196 目部:
眝:長眙也。一曰張目也。从目宁聲。

2197 目部:
盻:恨視也。从目兮聲。

2198 目部:
𥄱:目不明也。从目弗聲。

2199 目部:
瞼:目上下瞼也。从目僉聲。

2200 目部:
眨:動目也。从目乏聲。

2201 目部:
眭:深目也。亦人姓。从目圭聲。

2202 目部:
眹:目精也。从目灷聲。案:勝字賸,皆从朕聲。疑古以朕為眹。

2203 目部:
眸:目童子也。从目牟聲。《說文》直作牟。

2204 目部:
睚:目際也。从目、厓。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/mu-bu