Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鳥部》

Library Resources
2357 鳥部:
鳥:長尾禽緫名也。象形。鳥之足似匕,从匕。凡鳥之屬皆从鳥。

2358 鳥部:
鳳:神鳥也。天老曰:「鳳之象也,鴻前麐後,蛇頸魚尾,鸛顙鴛思,龍文虎背,燕頷雞喙,五色備舉。出於東方君子之國,翺翔四海之外,過崐崘,飲砥柱,濯羽弱水,莫宿風穴。見則天下大安寕。」从鳥凡聲。

2359 鳥部:
鸞:亦神靈之精也。赤色,五采,雞形。鳴中五音,頌聲作則至。从鳥䜌聲。周成王時氐羌獻鸞鳥。

2360 鳥部:
鸑:鸑鷟,鳳屬,神鳥也。从鳥獄聲。《春秋國語》曰:「周之興也,鸑鷟鳴於岐山。」江中有鸑鷟,似鳧而大,赤目。

2361 鳥部:
鷟:鸑鷟也。从鳥族聲。

2362 鳥部:
鷫:鷫鷞也。五方神鳥也。東方發明,南方焦明,西方鷫鷞,北方幽昌,中央鳳皇。从鳥肅聲。

2363 鳥部:
鷞:鷫鷞也。从鳥爽聲。

2364 鳥部:
鳩:鹘鵃也。从鳥九聲。

2365 鳥部:
鶌:鶌鳩也。从鳥屈聲。

2366 鳥部:
鵻:祝鳩也。从鳥隹聲。

2367 鳥部:
鶻:鶻鵃也。从鳥骨聲。

2368 鳥部:
鵃:鶻鵃也。从鳥舟聲。

2369 鳥部:
𪈅:秸𪈅,尸鳩。从鳥𥱩聲。

2370 鳥部:
鴿:鳩屬。从鳥合聲。

2371 鳥部:
鴠:渴鴠也。从鳥旦聲。

2372 鳥部:
鶪:伯勞也。从鳥狊聲。

2373 鳥部:
𪅡:天龠也。从鳥翏聲。

2374 鳥部:
𪇬:卑居也。从鳥與聲。

2375 鳥部:
鷽:雗鷽,山鵲,知來事鳥也。从鳥,學省聲。

2376 鳥部:
𪆩:鳥黑色多子。師曠曰:「南方有鳥,名曰羌𪆩,黃頭赤目,五色皆備。」从鳥就聲。

2377 鳥部:
鴞:鴟鴞,寕鴂也。从鳥号聲。

2378 鳥部:
鴂:寕鴂也。从鳥夬聲。

2379 鳥部:
䳳:鳥也。从鳥祟聲。

2380 鳥部:
䲱:澤虞也。从鳥方聲。

2381 鳥部:
𪇲:鳥也。从鳥𢧵聲。

2382 鳥部:
𪄭:鳥也。从鳥桼聲。

2383 鳥部:
䳀:鋪豉也。从鳥失聲。

2384 鳥部:
鶤:鶤雞也。从鳥軍聲。讀若運。

2385 鳥部:
𪁾:鳥也。从鳥芺聲。

2386 鳥部:
䳔:鳥也。从鳥臼聲。

2387 鳥部:
𪆄:𪆄𪃐,桃蟲也。从鳥焦聲。

2388 鳥部:
𪃐:𪆄𪃐也。从鳥眇聲。

2389 鳥部:
𪅳:鳥少美長醜為𪅳離。从鳥畱聲。

2390 鳥部:
𪅀:鳥也。从鳥堇聲。

2391 鳥部:
鶨:欺老也。从鳥彖聲。

2392 鳥部:
𪁑:鳥也。从鳥,說省聲。

2393 鳥部:
𩿢:鳥也。从鳥主聲。

2394 鳥部:
𪂆:鳥也。从鳥昏聲。

2395 鳥部:
鷯:刀鷯。剖葦,食其中蟲。从鳥𤋯聲。

2396 鳥部:
鶠:鳥也。其雌皇。从鳥匽聲。一曰鳳皇也。

2397 鳥部:
鴲:瞑鴲也。从鳥旨聲。

2398 鳥部:
鵅:烏鸔也。从鳥各聲。

2399 鳥部:
鸔:烏鸔也。从鳥暴聲。

2400 鳥部:
鶴:鳴九臯,聲聞于天。从鳥隺聲。

2401 鳥部:
鷺:白鷺也。从鳥路聲。

2402 鳥部:
鵠:鴻鵠也。从鳥告聲。

2403 鳥部:
鴻:鴻鵠也。从鳥江聲。

2404 鳥部:
𪀖:禿𪀖也。从鳥尗聲。

2405 鳥部:
鴛:鴛鴦也。从鳥夗聲。

2406 鳥部:
鴦:鴛鴦也。从鳥央聲。

2407 鳥部:
鵽:鵽鳩也。从鳥叕聲。

2408 鳥部:
𪂚:蔞鵝也。从鳥坴聲。

2409 鳥部:
鴚:鴚鵝也。从鳥可聲。

2410 鳥部:
䳘:鴚鵝也。从鳥我聲。

2411 鳥部:
鴈:䳘也。从鳥、人,厂聲。

2412 鳥部:
鶩:舒鳧也。从鳥敄聲。

2413 鳥部:
鷖:鳧屬。从鳥殹聲。《》曰:「鳧鷖在梁。」

2414 鳥部:
𪃈:𪃈𪇷,鳧屬。从鳥契聲。

2415 鳥部:
𪇷:𪃈𪇷也。从鳥辥聲。

2416 鳥部:
䴌:水鳥也。从鳥蒙聲。

2417 鳥部:
鷸:知天將雨鳥也。从鳥矞聲。《禮記》曰:「知天文者冠鷸。」

2418 鳥部:
𪇊:𪇊鷈也。从鳥辟聲。

2419 鳥部:
鷈:𪇊鷈也。从鳥虒聲。

2420 鳥部:
𪈒:𪈒鷀也。从鳥盧聲。

2421 鳥部:
鷀:𪈒鷀也。从鳥兹聲。

2422 鳥部:
𪆖:鷀也。从鳥壹聲。

2423 鳥部:
𪀐:𪀐绉也。从鳥乏聲。

2424 鳥部:
鵖:𪀐鵖也。从鳥皀聲。

2425 鳥部:
鴇:鳥也。肉出尺𦛹。从鳥𠤏聲。

2426 鳥部:
𪆫:𪄉𪆫也。从鳥渠聲。

2427 鳥部:
䳼:水鴞也。从鳥區聲。

2428 鳥部:
䳁:鳥也。从鳥犮聲。讀若撥。

2429 鳥部:
𪅟:鳥也。从鳥庸聲。

2430 鳥部:
鶃:鳥也。从鳥兒聲。《春秋傳》曰:「六鶃退飛。」

2431 鳥部:
鴺:鴺胡,污澤也。从鳥夷聲。

2432 鳥部:
鴗:天狗也。从鳥立聲。

2433 鳥部:
鶬:麋鴰也。从鳥倉聲。

2434 鳥部:
鴰:麋鴰也。从鳥𠯑聲。

2435 鳥部:
𪁉:𪁉𪂴也。从鳥交聲。一曰𪁉𪈒也。

2436 鳥部:
𪂴:𪁉𪂴也。从鳥青聲。

2437 鳥部:
鳽:𪁉𪂴也。从鳥幵聲。

2438 鳥部:
𪈁:𪈁鴜也。从鳥箴聲。

2439 鳥部:
鴜:𪈁鴜也。从鳥此聲。

2440 鳥部:
鷻:雕也。从鳥敦聲。《》曰:「匪鷻匪𪀝。」

2441 鳥部:
𪀝:鷙鳥也。从鳥屰聲。

2442 鳥部:
鷳:鴟也。从鳥閒聲。

2443 鳥部:
鷂:鷙鳥也。从鳥䍃聲。

2444 鳥部:
鷢:白鷢,王鴡也。从鳥厥聲。

2445 鳥部:
鴡:王鴡也。从鳥且聲。

2446 鳥部:
鸛:鸛專,畐蹂。如䧿,短尾。射之,銜矢射人。从鳥雚聲。

2447 鳥部:
鸇:鷐風也。从鳥亶聲。

2448 鳥部:
鷐:鷐風也。从鳥晨聲。

2449 鳥部:
鷙:擊殺鳥也。从鳥執聲。

2450 鳥部:
鴥:鸇飛皃。从鳥穴聲。《》曰:「鴥彼晨風。

2451 鳥部:
鶯:鳥也。从鳥,榮省聲。《》曰:「有鶯其羽。

2452 鳥部:
鴝:鴝鵒也。从鳥句聲。

2453 鳥部:
鵒:鴝鵒也。从鳥谷聲。古者鴝鵒不踰泲。

2454 鳥部:
鷩:赤雉也。从鳥敝聲。《周禮》曰:「孤服鷩冕。」

2455 鳥部:
鵔:鵔鸃,鷩也。从鳥夋聲。

2456 鳥部:
鸃:鵔鸃也。从鳥義聲。秦漢之初,侍中冠鵔鸃冠。

2457 鳥部:
𪄱:雉屬,戇鳥也。从鳥,適省聲。

2458 鳥部:
鶡:似雉,出上黨。从鳥曷聲。

2459 鳥部:
䲸:鳥,似鶡而青,出羌中。从鳥介聲。

2460 鳥部:
鸚:鸚䳇,能言鳥也。从鳥嬰聲。

2461 鳥部:
䳇:鸚䳇也。从鳥母聲。

2462 鳥部:
鷮:走鳴長尾雉也。乘輿以為防釳,著馬頭上。从鳥喬聲。

2463 鳥部:
𪄼:雌雉鳴也。从鳥唯聲。《》曰「有鷕雉鳴。

2464 鳥部:
䴎:鼠形。飛走且乳之鳥也。从鳥畾聲。

2465 鳥部:
鶾:雉肥鶾音者也。从鳥倝聲。魯郊以丹雞祝曰:「以斯鶾音赤羽,去魯侯之咎。」

2466 鳥部:
鴳:雇也。从鳥安聲。

2467 鳥部:
鴆:毒鳥也。从鳥冘聲。一名運日。

2468 鳥部:
鷇:鳥子生哺者。从鳥𣪊聲。

2469 鳥部:
鳴:鳥聲也。从鳥从口。

2470 鳥部:
鶱:飛㒵。从鳥,寒省聲。

2471 鳥部:
𩿈:鳥聚皃。一曰飛皃。从鳥分聲。

2472 鳥部:
鷓:鷓鴣,鳥名。从鳥庶聲。

2473 鳥部:
鴣:鷓鴣也。从鳥古聲。

2474 鳥部:
鴨:鶩也。俗謂之鴨。从鳥甲聲。

2475 鳥部:
𪀦:谿𪀦,水鳥。从鳥式聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/niao-bu