Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《牛部》

Books referencing 《牛部》 Library Resources
727 牛部:
牛:大牲也。牛,件也;件,事理也。象角頭三、封㞑之形。凡牛之屬皆从牛。

728 牛部:
牡:畜父也。从牛土聲。

729 牛部:
犅:特牛也。从牛岡聲。

730 牛部:
特:朴特,牛父也。从牛寺聲。

731 牛部:
牝:畜母也。从牛匕聲。《》曰:「畜牝牛,吉。

732 牛部:
犢:牛子也。从牛,瀆省聲。

733 牛部:
㸬:二歲牛。从牛巿聲。

734 牛部:
犙:三歲牛。从牛參聲。

735 牛部:
牭:四歲牛。从牛从四,四亦聲。

736 牛部:
犗:騬牛也。从牛害聲。

737 牛部:
牻:白黑雜毛牛。从牛尨聲。

738 牛部:
㹁:牻牛也。从牛京聲。《春秋傳》曰:「牻㹁。」

739 牛部:
犡:牛白𦟝也。从牛厲聲。

740 牛部:
𤙛:黃牛虎文。从牛余聲。讀若塗。

741 牛部:
犖:駁牛也。从牛,勞省聲。

742 牛部:
㸹:牛白𦟝也。从牛寽聲。

743 牛部:
𤘾:牛駁如星。从牛平聲。

744 牛部:
犥:牛黃白色。从牛麃聲。

745 牛部:
犉:黃牛黑脣也。从牛𦎫聲。《》曰:「九十其犉。

746 牛部:
㹊:白牛也。从牛隺聲。

747 牛部:
㹔:牛長𦟝也。从牛畺聲。

748 牛部:
𤘸:牛徐行也。从牛𠬢聲。讀若滔。

749 牛部:
犨:牛息聲。从牛雔聲。一曰牛名。

750 牛部:
牟:牛鳴也。从牛,象其聲气从口出。

751 牛部:
㹌:畜牷也。从牛産聲。

752 牛部:
牲:牛完全。从牛生聲。

753 牛部:
牷:牛純色。从牛全聲。

754 牛部:
牽:引前也。从牛,象引牛之縻也。玄聲。

755 牛部:
牿:牛馬牢也。从牛告聲。《周書》曰:「今惟牿牛馬。」

756 牛部:
牢:閑,養牛馬圈也。从牛,冬省。取其四周帀也。

757 牛部:
犓:以芻莖養牛也。从牛、芻,芻亦聲。《春秋國語》曰:「犓豢幾何。」

758 牛部:
㹛:牛柔謹也。从牛夒聲。

759 牛部:
𤛟:《》曰:「𤛟牛乘馬。」从牛𤰈聲。

760 牛部:
𤛿:耕也。从牛黎聲。

761 牛部:
㹃:兩壁耕也。从牛非聲。一曰覆耕穜也。讀若匪。

762 牛部:
㹗:牛羊無子也。从牛𠷎聲。讀若糗糧之糗。

763 牛部:
牴:觸也。从牛氐聲。

764 牛部:
𤜂:牛踶𤜂也。从牛衞聲。

765 牛部:
㹂:牛很不從引也。从牛从臤,臤亦聲。一曰大皃。讀若賢。

766 牛部:
牼:牛厀下骨也。从牛巠聲。《春秋傳》曰:「宋司馬牼字牛。」

767 牛部:
𤘡:牛舌病也。从牛今聲。

768 牛部:
犀:南徼外牛。一角在鼻,一角在頂,似豕。从牛㞑聲。

769 牛部:
牣:牣,滿也。从牛刃聲。《》曰:「於牣魚躍。

770 牛部:
物:萬物也。牛為大物;天地之𢿙,起於牽牛,故从牛。勿聲。

771 牛部:
犧:宗廟之牲也。从牛羲聲。賈侍中說:此非古字。

772 牛部:
犍:犗牛也。从牛建聲。亦郡名。

773 牛部:
犝:無角牛也。从牛童聲。古通用僮。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/niu-bu