Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《攴部》

Books referencing 《攴部》 Library Resources
1985 攴部:
攴:小擊也。从又卜聲。凡攴之屬皆从攴。

1986 攴部:
啟:教也。从攴启聲。《論語》曰:「不憤不啟。

1987 攴部:
徹:通也。从彳从攴从育。

1988 攴部:
肇:擊也。从攴,肈省聲。

1989 攴部:
敏:疾也。从攴每聲。

1990 攴部:
敃:彊也。从攴民聲。

1991 攴部:
敄:彊也。从攴矛聲。

1992 攴部:
敀:迮也。从攴白聲。《周書》曰:「常敀常任。」

1993 攴部:
整:齊也。从攴从束从正,正亦聲。

1994 攴部:
效:象也。从攴交聲。

1995 攴部:
故:使為之也。从攴古聲。

1996 攴部:
政:正也。从攴从正,正亦聲。

1997 攴部:
𢻱:𢾭也。从攴也聲。讀與施同。

1998 攴部:
𢾭:𢻱也。从攴尃聲。《周書》曰:「用𢾭遺後人。」

1999 攴部:
敟:主也。从攴典聲。

2000 攴部:
𣀷:數也。从攴麗聲。

2001 攴部:
數:計也。从攴婁聲。

2002 攴部:
𣿊:辟𣿊鐵也。从攴从湅。

2003 攴部:
孜:汲汲也。从攴子聲。《周書》曰:「孜孜無怠。」

2004 攴部:
攽:分也。从攴分聲。《周書》曰:「乃惟孺子攽。」亦讀與彬同。

2005 攴部:
𢽎:止也。从攴旱聲。《周書》曰:「𢽎我于艱。」

2006 攴部:
敳:有所治也。从攴豈聲。讀若豤。

2007 攴部:
敞:平治高土,可以遠望也。从攴尚聲。

2008 攴部:
敒:理也。从攴伸聲。

2009 攴部:
改:更也。从攴、己。李陽冰曰:「已有過,攴之卽改。」

2010 攴部:
變:更也。从攴䜌聲。

2011 攴部:
更:改也。从攴丙聲。

2012 攴部:
敕:誡也。臿地曰敕。从攴束聲。

2013 攴部:
𦔼:使也。从攴,𦔮省聲。

2014 攴部:
斂:收也。从攴僉聲。

2015 攴部:
敹:擇也。从攴𥹄聲。《周書》曰:「敹乃甲胄。」

2016 攴部:
敿:繫連也。从攴喬聲。《周書》曰:「敿乃干。」讀若矯。

2017 攴部:
㪉:合會也。从攴从合,合亦聲。

2018 攴部:
敶:𠛱也。从攴陳聲。

2019 攴部:
敵:仇也。从攴啻聲。

2020 攴部:
救:止也。从攴求聲。

2021 攴部:
敓:彊取也。《周書》曰:「敓攘矯虔。」从攴兌聲。

2022 攴部:
斁:解也。从攴睪聲。《》云:「服之無斁。」斁,猒也。一曰終也。

2023 攴部:
赦:置也。从攴赤聲。

2024 攴部:
攸:行水也。从攴从人,水省。

2025 攴部:
𢻲:撫也。从攴亾聲。讀與撫同。

2026 攴部:
敉:撫也。从攴米聲。《周書》曰:「亦未克敉公功。」讀若弭。

2027 攴部:
敡:侮也。从攴从易,易亦聲。

2028 攴部:
𢾝:戾也。从攴韋聲。

2029 攴部:
敦:怒也。詆也。一曰誰何也。从攴𦎫聲。

2030 攴部:
𣀆:朋侵也。从攴从羣,羣亦聲。

2031 攴部:
敗:毀也。从攴、貝。敗、賊皆从貝,會意。

2032 攴部:
𢿳:煩也。从攴从𤔔,𤔔亦聲。

2033 攴部:
寇:暴也。从攴从完。

2034 攴部:
𢾫:剌也。从攴蚩聲。

2035 攴部:
𢾅:閉也。从攴度聲。讀若杜。

2036 攴部:
敜:塞也。从攴念聲。《周書》曰:「敜乃穽。」

2037 攴部:
㪤:㪤盡也。从攴畢聲。

2038 攴部:
收:捕也。从攴丩聲。

2039 攴部:
鼓:擊鼓也。从攴从壴,壴亦聲。

2040 攴部:
攷:敂也。从攴丂聲。

2041 攴部:
敂:擊也。从攴句聲。讀若扣。

2042 攴部:
攻:擊也。从攴工聲。

2043 攴部:
敲:橫擿也。从攴高聲。

2044 攴部:
𢽴:擊也。从攴豖聲。

2045 攴部:
𢼟:放也。从攴㞷聲。

2046 攴部:
𠩺:坼也。从攴从厂。厂之性坼,果孰有味亦坼。故謂之𠩺,从未聲。

2047 攴部:
斀:去陰之刑也。从攴蜀聲。《周書》曰:「刖劓斀黥。」

2048 攴部:
敯:冒也。从攴昬聲。《周書》曰:「敯不畏死。」

2049 攴部:
敔:禁也。一曰樂器,椌楬也,形如木虎。从攴吾聲。

2050 攴部:
㪙:研治也。从攴果聲。舜女弟名㪙首。

2051 攴部:
鈙:持也。从攴金聲。讀若琴。

2052 攴部:
𣀘:棄也。从攴𠷎聲。《周書》以為討。《》云:「無我𢿟兮。」

2053 攴部:
畋:平田也。从攴、田。《周書》曰:「畋尒田。」

2054 攴部:
攺:㱾改,大剛卯,以逐鬼鬽也。从攴巳聲。讀若巳。

2055 攴部:
敘:次弟也。从攴余聲。

2056 攴部:
㪏:毀也。从攴卑聲。

2057 攴部:
㪒:㪏也。从攴兒聲。

2058 攴部:
牧:養牛人也。从攴从牛。《》曰:「牧人乃夢。

2059 攴部:
敇:擊馬也。从攴朿聲。

2060 攴部:
𣀔:小舂也。从攴算聲。

2061 攴部:
𢿲:䚫田也。从攴堯聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/pu-bu1