Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《食部》

Books referencing 《食部》 Library Resources
3187 食部:
食:一米也。从皀亼聲。或說亼皀也。凡食之屬皆从食。

3188 食部:
𩞑:滫飯也。从食𠦪聲。

3189 食部:
𩞷:飯气蒸也。从食畱聲。

3190 食部:
飪:大孰也。从食壬聲。

3191 食部:
𩟷:孰食也。从食雝聲。

3192 食部:
飴:米糱煎也。从食台聲。

3193 食部:
𩛿:飴和饊者也。从食易聲。

3194 食部:
𩟴:熬稻粻䅣也。从食𢿱聲。

3195 食部:
餅:麪餈也。从食并聲。

3196 食部:
餈:稻餅也。从食次聲。

3197 食部:
饘:糜也。从食亶聲。周謂之饘,宋謂之餬。

3198 食部:
𩝍:乾食也。从食矦聲。《周書》曰:「峙乃𩝍粻。」

3199 食部:
餥:𩝍也。从食非聲。陳楚之閒相謁食麥飯曰餥。

3200 食部:
饎:酒食也。从食喜聲。《》曰:「可以饙饎。

3201 食部:
籑:具食也。从食算聲。

3202 食部:
養:供養也。从食羊聲。

3203 食部:
飯:食也。从食反聲。

3204 食部:
𩚖:雜飯也。从食丑聲。

3205 食部:
飤:糧也。从人、食。

3206 食部:
饡:以羹澆飯也。从食贊聲。

3207 食部:
𩞧:晝食也。从食象聲。

3208 食部:
𩚏:餔也。从夕、食。

3209 食部:
餔:日加申時食也。从食甫聲。

3210 食部:
餐:吞也,从食𣦼声。

3211 食部:
䭑:嘰也。从食兼聲。讀若風溓溓。一曰廉潔也。

3212 食部:
饁:餉田也。从食盍聲。《》曰:「饁彼南畝。

3213 食部:
饟:周人謂餉曰饟。从食襄聲。

3214 食部:
餉:饟也。从食向聲。

3215 食部:
饋:餉也。从食貴聲。

3216 食部:
饗:鄉人飲酒也。从食从鄉,鄉亦聲。

3217 食部:
饛:盛器滿皃。从食蒙聲。《》曰:「有饛簋飧。

3218 食部:
飵:楚人相謁食麥曰飵。从食乍聲。

3219 食部:
䬯:相謁食麥也。从食占聲。

3220 食部:
䭡:秦人謂相謁而食麥曰䭡䭓。从食㥯聲。

3221 食部:
䭓:䭡䭓也。从食豈聲。

3222 食部:
餬:寄食也。从食胡聲。

3223 食部:
飶:食之香也。从食必聲。《》曰:「有飶其香。

3224 食部:
𩜈:燕食也。从食芺聲。《》曰:「飲酒之𩜈。」

3225 食部:
飽:猒也。从食包聲。

3226 食部:
䬼:猒也。从食肙聲。

3227 食部:
饒:飽也。从食堯聲。

3228 食部:
餘:饒也。从食余聲。

3229 食部:
餀:食臭也。从食艾聲。《爾雅》曰:「餀謂之喙。」

3230 食部:
餞:送去也。从食戔聲。《》曰:「顯父餞之。

3231 食部:
餫:野饋曰餫。从食軍聲。

3232 食部:
館:客舍也。从食官聲。《周禮》:五十里有市,市有館,館有積,以待朝聘之客。

3233 食部:
饕:貪也。从食號聲。

3234 食部:
飻:貪也。从食,殄省聲。《春秋傳》曰:「謂之饕飻。」

3235 食部:
饖:飯傷𤍠也。从食歲聲。

3236 食部:
饐:飯傷溼也。从食壹聲。

3237 食部:
餲:飯餲也。从食曷聲。《論語》曰:「食饐而餲。

3238 食部:
饑:穀不孰為饑。从食幾聲。

3239 食部:
饉:蔬不孰為饉。从食堇聲。

3240 食部:
𩚬:飢也。从食戹聲。讀若楚人言恚人。

3241 食部:
餧:飢也。从食委聲。一曰魚敗曰餧。

3242 食部:
飢:餓也。从食几聲。

3243 食部:
餓:飢也。从食我聲。

3244 食部:
餽:吳人謂祭曰餽。从食从鬼,鬼亦聲。

3245 食部:
餟:𥙊酹也。从食叕聲。

3246 食部:
䬽:小餟也。从食兌聲。

3247 食部:
𩜁:馬食穀多,气流四下也。从食夌聲。

3248 食部:
䬴:食馬穀也。从食末聲。

3249 食部:
餕:食之餘也。从食夋聲。

3250 食部:
餻:餌屬。从食羔聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/shi-bu5