Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《矢部》

Library Resources
3290 矢部:
矢:弓弩矢也。从入,象鏑栝羽之形。古者夷牟初作矢。凡矢之屬皆从矢。

3291 矢部:
䠶:弓弩發於身而中於遠也。从矢从身。

3292 矢部:
矯:揉箭箝也。从矢喬聲。

3293 矢部:
矰:隿䠶矢也。从矢曾聲。

3294 矢部:
矦:春饗所䠶矦也。从人;从厂,象張布;矢在其下。天子䠶熊虎豹,服猛也;諸矦䠶熊豕虎;大夫射麋,麋,惑也;士射鹿豕,為田除害也。其祝曰:「毋若不寕矦,不朝于王所,故伉而䠶汝也。」

3295 矢部:
𥏫:傷也。从矢昜聲。

3296 矢部:
短:有所長短,以矢為正。从矢豆聲。

3297 矢部:
矤:況也,詞也。从矢,引省聲。从矢,取詞之所之如矢也。

3298 矢部:
知:詞也。从口从矢。

3299 矢部:
矣:語已詞也。从矢以聲。

3300 矢部:
矮:短人也。从矢委聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/shi-bu6