Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 石部 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "礜毒石也" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

《石部》

Books referencing 《石部》 Library Resources
5978 石部:
石:山石也。在厂之下;囗,象形。凡石之屬皆从石。

5979 石部:
磺:銅鐵樸石也。从石黃聲。讀若穬。

5980 石部:
碭:文石也。从石昜聲。

5981 石部:
碝:石次玉者。从石耎聲。

5982 石部:
砮:石,可以為矢鏃。从石奴聲。《夏書》曰:「梁州貢砮丹。」《春秋國語》曰:「肅愼氏貢楛矢石砮。」

5983 石部:
礜:毒石也。出漢中。从石與聲。

5984 石部:
碣:特立之石。東海有碣石山。从石曷聲。

5985 石部:
磏:厲石也。一曰赤色。从石兼聲。讀若鎌。

5986 石部:
碬:厲石也。从石叚聲。《春秋傳》曰:「鄭公孫碬字子石。」

5987 石部:
礫:小石也。从石樂聲。

5988 石部:
䂬:水邊石。从石巩聲。《春秋傳》曰:「闕䂬之甲。」

5989 石部:
磧:水陼有石者。从石責聲。

5990 石部:
碑:豎石也。从石卑聲。

5991 石部:
䃍:陖也。从石㒸聲。

5992 石部:
磒:落也。从石員聲。《春秋傳》曰:「磒石于宋五。」

5993 石部:
䂹:碎石磒聲。从石炙聲。

5994 石部:
硞:石聲。从石告聲。

5995 石部:
硠:石聲。从石良聲。

5996 石部:
礐:石聲。从石,學省聲。

5997 石部:
硈:石堅也。从石吉聲。一曰突也。

5998 石部:
磕:石聲。从石盍聲。

5999 石部:
硻:餘堅者。从石,堅省。

6000 石部:
磿:石聲也。从石厤聲。

6001 石部:
磛:礹,石也。从石斬聲。

6002 石部:
礹:石山也。从石嚴聲。

6003 石部:
礊:堅也。从石毄聲。

6004 石部:
确:礊石也。从石角聲。

6005 石部:
磽:礊石也。从石堯聲。

6006 石部:
硪:石巖也。从石我聲。

6007 石部:
碞:磛嵒也。从石、品。《周書》曰:「畏于民碞。」讀與巖同。

6008 石部:
磬:樂石也。从石、殸。象縣虡之形。殳,擊之也。古者母句氏作磬。

6009 石部:
礙:止也。从石疑聲。

6010 石部:
硩:上摘巖空青、珊瑚墮之。从石折聲。《周禮》有硩蔟氏。

6011 石部:
硟:以石扞繒也。从石延聲。

6012 石部:
碎:䃺也。从石卒聲。

6013 石部:
破:石碎也。从石皮聲。

6014 石部:
礱:䃺也。从石龍聲。天子之桷,椓而礱之。

6015 石部:
研:䃺也。从石幵聲。

6016 石部:
䃺:石磑也。从石靡聲。

6017 石部:
磑:䃺也。从石豈聲。古者公輸班作磑。

6018 石部:
碓:舂也。从石隹聲。

6019 石部:
䂿:舂已,復擣之曰䂿。从石沓聲。

6020 石部:
磻:以石箸隿𦅾也。从石番聲。

6021 石部:
𥗁:斫也。从石箸聲。

6022 石部:
硯:石滑也。从石見聲。

6023 石部:
砭:以石刺病也。从石乏聲。

6024 石部:
䃒:石也。惡也。从石鬲聲。

6025 石部:
砢:磊砢也。从石可聲。

6026 石部:
磊:眾石也。从三石。

6027 石部:
礪:䃺也。从石厲聲。經典通用厲。

6028 石部:
碏:《左氏傳》:「衞大夫石碏。」《唐韻》云:敬也。从石,未詳。昔聲。

6029 石部:
磯:大石激水也。从石幾聲。

6030 石部:
碌:石皃。从石彔聲。

6031 石部:
砧:石柎也。从石占聲。

6032 石部:
砌:階甃也。从石切聲。

6033 石部:
礩:柱下石也。从石質聲。

6034 石部:
礎:礩也。从石楚聲。

6035 石部:
硾:擣也。从石垂聲。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.