Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《豕部》

Books referencing 《豕部》 Library Resources
6045 豕部:
豕:彘也。竭其尾,故謂之豕。象毛足而後有尾。讀與豨同。凡豕之屬皆从豕。

6046 豕部:
豬:豕而三毛叢居者。从豕者聲。

6047 豕部:
豰:小豚也。从豕𣪎聲。

6048 豕部:
豯:生三月豚,腹豯豯皃也。从豕奚聲。

6049 豕部:
豵:生六月豚。从豕從聲。一曰一歲豵,尚叢聚也。

6050 豕部:
豝:牝豕也。从豕巴聲。一曰一歲,能相把拏也。《》曰:「一發五豝。」

6051 豕部:
豣:三歲豕,肩相及者。从豕幵聲。《》曰:「並驅从兩豣兮。」

6052 豕部:
豶:羠豕也。从豕賁聲。

6053 豕部:
豭:牡豕也。从豕叚聲。

6054 豕部:
豛:上谷名豬豭。从豕,役省聲。

6055 豕部:
䝐:豶也。从豕隋聲。

6056 豕部:
豤:齧也。从豕𥃩聲。

6057 豕部:
豷:豕息也。从豕壹聲。《春秋傳》曰:「生敖及豷。」

6058 豕部:
豧:豕息也。从豕甫聲。

6059 豕部:
豢:以穀圈養豕也。从豕𢍏聲。

6060 豕部:
豠:豕屬。从豕且聲。

6061 豕部:
豲:逸也。从豕原聲。《周書》曰:「豲有爪而不敢以撅。」讀若桓。

6062 豕部:
豨:豕走豨豨。从豕希聲。古有封豨脩虵之害。

6063 豕部:
豖:豕絆足行豖豖。从豕繫二足。

6064 豕部:
豦:鬬相丮不解也。从豕、虍。豕、虍之鬬,不解也。讀若蘮蒘草之蘮。司馬相如說:豦,封豕之屬。一曰虎兩足舉。

6065 豕部:
𧱏:豕怒毛豎。一曰殘艾也。从豕、辛。

6066 豕部:
豩:二豕也。豳从此。闕。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/shi-bu9