Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《手部》

Books referencing 《手部》 Library Resources
7787 手部:
手:拳也。象形。凡手之屬皆从手。

7788 手部:
掌:手中也。从手尚聲。

7789 手部:
拇:將指也。从手母聲。

7790 手部:
指:手指也。从手旨聲。

7791 手部:
拳:手也。从手𠔉聲。

7792 手部:
𢯲:手𢯲也。楊雄曰:「𢯲,握也。」从手𥄗聲。

7793 手部:
攕:好手皃。《》曰:「攕攕女手。」从手韱聲。

7794 手部:
揱:人臂皃。从手削聲。《周禮》曰:「輻欲其揱。

7795 手部:
摳:繑也。一曰摳衣升堂。从手區聲。

7796 手部:
攐:摳衣也。从手褰聲。

7797 手部:
撎:舉手下手也。从手壹聲。

7798 手部:
揖:攘也。从手咠聲。一曰手箸胷曰揖。

7799 手部:
攘:推也。从手襄聲。

7800 手部:
拱:斂手也。从手共聲。

7801 手部:
撿:拱也。从手僉聲。

7802 手部:
𢳎:首至地也。从手、𠦪。𠦪音忽。

7803 手部:
捾:搯捾也。从手官聲。一曰援也。

7804 手部:
搯:捾也。从手舀聲。《周書》曰:「師乃搯。」搯者,拔兵刃以習擊刺。《》曰:「左旋右搯。」

7805 手部:
㧬:𢹬也。从手𢀜聲。

7806 手部:
推:排也。从手隹聲。

7807 手部:
捘:推也。从手夋聲。《春秋傳》曰:「捘衞侯之手。」

7808 手部:
排:擠也。从手非聲。

7809 手部:
擠:排也。从手齊聲。

7810 手部:
抵:擠也。从手氐聲。

7811 手部:
摧:擠也。从手崔聲。一曰挏也,一曰折也。

7812 手部:
拉:摧也。从手立聲。

7813 手部:
挫:摧也。从手𡋲聲。

7814 手部:
扶:左也。从手夫聲。

7815 手部:
𢪇:扶也。从手爿聲。

7816 手部:
持:握也。从手寺聲。

7817 手部:
挈:縣持也。从手㓞聲。

7818 手部:
拑:脅持也。从手甘聲。

7819 手部:
揲:閱持也。从手枼聲。

7820 手部:
摯:握持也。从手从執。

7821 手部:
操:把持也。从手喿聲。

7822 手部:
㩴:爪持也。从手瞿聲。

7823 手部:
捦:急持衣䘳也。从手金聲。

7824 手部:
搏:索持也。一曰至也。从手尃聲。

7825 手部:
據:杖持也。从手豦聲。

7826 手部:
攝:引持也。从手聶聲。

7827 手部:
𢪈:并持也。从手冄聲。

7828 手部:
抪:捫持也。从手布聲。

7829 手部:
挾:俾持也。从手夾聲。

7830 手部:
捫:撫持也。从手門聲。《》曰:「莫捫朕舌。

7831 手部:
㩜:撮持也。从手監聲。

7832 手部:
擸:理持也。从手巤聲。

7833 手部:
握:搤持也。从手屋聲。

7834 手部:
撣:提持也。从手單聲。讀若行遟驒驒。

7835 手部:
把:握也。从手巴聲。

7836 手部:
搹:把也。从手鬲聲。

7837 手部:
拏:牽引也。从手奴聲。

7838 手部:
攜:提也。从手雟聲。

7839 手部:
提:挈也。从手是聲。

7840 手部:
𢬴:拈也。从手𦔮聲。

7841 手部:
拈:𢬴也。从手占聲。

7842 手部:
摛:舒也。从手离聲。

7843 手部:
捨:釋也。从手舍聲。

7844 手部:
擪:一指按也。从手厭聲。

7845 手部:
按:下也。从手安聲。

7846 手部:
控:引也。从手空聲。《》曰:「控于大邦。」匈奴名引弓控弦。

7847 手部:
揗:摩也。从手盾聲。

7848 手部:
掾:緣也。从手彖聲。

7849 手部:
𢫦:拊也。从手百聲。

7850 手部:
拊:揗也。从手付聲。

7851 手部:
掊:把也。今鹽官入水取鹽為掊。从手咅聲。

7852 手部:
捋:取易也。从手寽聲。

7853 手部:
撩:理也。从手尞聲。

7854 手部:
措:置也。从手昔聲。

7855 手部:
插:刺肉也。从手从臿。

7856 手部:
掄:擇也。从手侖聲。

7857 手部:
擇:柬選也。从手睪聲。

7858 手部:
捉:搤也。从手足聲。一曰握也。

7859 手部:
搤:捉也。从手益聲。

7860 手部:
挻:長也。从手从延,延亦聲。

7861 手部:
揃:搣也。从手前聲。

7862 手部:
搣:㧗也。从手烕聲。

7863 手部:
㧗:捽也。从手此聲。

7864 手部:
揤:捽也。从手卽聲。魏郡有揤裴侯國。

7865 手部:
捽:持頭髮也。从手卒聲。

7866 手部:
撮:四圭也。一曰兩指撮也。从手最聲。

7867 手部:
𡙳:撮也。从手,𥷤省聲。

7868 手部:
摕:撮取也。从手帶聲。讀若《》曰「螮蝀在東」。

7869 手部:
捊:引取也。从手孚聲。

7870 手部:
揜:自關以東謂取曰揜。一曰覆也。从手弇聲。

7871 手部:
授:予也。从手从受,受亦聲。

7872 手部:
承:奉也。受也。从手从卪从𠬞。

7873 手部:
挋:給也。从手臣聲。一曰約也。

7874 手部:
㨷:拭也。从手堇聲。

7875 手部:
攩:朋羣也。从手黨聲。

7876 手部:
接:交也。从手妾聲。

7877 手部:
㧊:㨷也。从手巿聲。

7878 手部:
挏:𢹬引也。漢有挏馬官,作馬酒。从手同聲。

7879 手部:
招:手呼也。从手、召。

7880 手部:
撫:安也。从手無聲。一曰循也。

7881 手部:
捪:撫也。从手昏聲。一曰摹也。

7882 手部:
揣:量也。从手耑聲。度高曰揣。一曰捶之。

7883 手部:
抧:開也。从手只聲。讀若抵掌之抵。

7884 手部:
摜:習也。从手貫聲。《春秋傳》曰:「摜瀆鬼神。」

7885 手部:
投:擿也。从手从殳。

7886 手部:
擿:搔也。从手適聲。一曰投也。

7887 手部:
搔:括也。从手蚤聲。

7888 手部:
扴:刮也。从手介聲。

7889 手部:
摽:擊也。从手票聲。一曰挈門壯也。

7890 手部:
挑:撓也。从手兆聲。一曰摷也。《國語》曰:「卻至挑夭。」

7891 手部:
抉:挑也。从手夬聲。

7892 手部:
撓:擾也。从手堯聲。一曰捄也。

7893 手部:
𢹎:煩也。从手夒聲。

7894 手部:
挶:𢧢持也。从手局聲。

7895 手部:
据:𢧢挶也。从手居聲。

7896 手部:
擖:刮也。从手葛聲。一曰撻也。

7897 手部:
摘:拓果樹實也。从手啻聲。一曰指近之也。

7898 手部:
搳:擖也。从手害聲。

7899 手部:
摲:暫也。从手斬聲。

7900 手部:
拹:摺也。从手劦聲。一曰拉也。

7901 手部:
摺:敗也。从手習聲。

7902 手部:
揫:束也。从手秋聲。《》曰:「百祿是揫。」

7903 手部:
摟:曳、聚也。从手婁聲。

7904 手部:
抎:有所失也。《春秋傳》曰:「抎子,辱矣。」从手云聲。

7905 手部:
披:从㫄持曰披。从手皮聲。

7906 手部:
𤸪:引縱曰𤸪。从手,瘛省聲。

7907 手部:
㧘:積也。《》曰:「助我舉㧘。」搣頰㫄也。从手此聲。

7908 手部:
掉:搖也。从手卓聲。《春秋傳》曰:「尾大不掉。

7909 手部:
搖:動也。从手䍃聲。

7910 手部:
搈:動搈也。从手容聲。

7911 手部:
𢴧:當也。从手貳聲。

7912 手部:
揂:聚也。从手酋聲。

7913 手部:
掔:固也。从手臤聲。讀若《》「赤舃掔掔」。

7914 手部:
捀:奉也。从手夆聲。

7915 手部:
𢹏:對舉也。从手輿聲。

7916 手部:
揚:飛舉也。从手昜聲。

7917 手部:
擧:對舉也。从手與聲。

7918 手部:
掀:舉出也。从手欣聲。《春秋傳》曰:「掀公出於淖。」

7919 手部:
揭:高舉也。从手曷聲。

7920 手部:
抍:上舉也。从手升聲。《》曰:「抍馬,壯,吉。」

7921 手部:
振:舉救也。从手辰聲。一曰奮也。

7922 手部:
扛:橫關對舉也。从手工聲。

7923 手部:
扮:握也。从手分聲。讀若粉。

7924 手部:
撟:舉手也。从手喬聲。一曰撟,擅也。

7925 手部:
捎:自關巳西,凡取物之上者為撟捎。从手肖聲。

7926 手部:
𢹬:抱也。从手雝聲。

7927 手部:
擩:染也。从手需聲。《周禮》:「六曰擩祭。

7928 手部:
揄:引也。从手俞聲。

7929 手部:
搫:搫擭,不正也。从手般聲。

7930 手部:
擭:搫擭也。一曰布擭也,一曰握也。从手蒦聲。

7931 手部:
拚:拊手也。从手弁聲。

7932 手部:
擅:專也。从手亶聲。

7933 手部:
揆:葵也。从手癸聲。

7934 手部:
擬:度也。从手疑聲。

7935 手部:
損:減也。从手員聲。

7936 手部:
失:縱也。从手乙聲。

7937 手部:
捝:解捝也。从手兌聲。

7938 手部:
撥:治也。从手發聲。

7939 手部:
挹:抒也。从手邑聲。

7940 手部:
抒:挹也。从手予聲。

7941 手部:
抯:挹也。从手且聲。讀若樝棃之樝。

7942 手部:
攫:扟也。从手矍聲。

7943 手部:
扟:从上挹也。从手卂聲。讀若莘。

7944 手部:
拓:拾也。陳、宋語。从手石聲。

7945 手部:
攈:拾也。从手麇聲。

7946 手部:
拾:掇也。从手合聲。

7947 手部:
掇:拾取也。从手叕聲。

7948 手部:
擐:貫也。从手瞏聲。《春秋傳》曰:「擐甲執兵。

7949 手部:
揯:引、急也。从手恆聲。

7950 手部:
摍:蹴引也。从手宿聲。

7951 手部:
㨜:相援也。从手虔聲。

7952 手部:
援:引也。从手爰聲。

7953 手部:
㩅:引也。从手畱聲。

7954 手部:
擢:引也。从手翟聲。

7955 手部:
拔:擢也。从手犮聲。

7956 手部:
揠:拔也。从手匽聲。

7957 手部:
擣:手推也。一曰築也。从手𠷎聲。

7958 手部:
攣:係也。从手䜌聲。

7959 手部:
挺:拔也。从手廷聲。

7960 手部:
㩃:拔取也。南楚語。从手寒聲。《楚詞》曰:「朝㩃批之木蘭。」

7961 手部:
探:遠取之也。从手罙聲。

7962 手部:
撢:探也。从手覃聲。

7963 手部:
捼:推也。从手委聲。一曰兩手相切摩也。

7964 手部:
撆:別也。一曰擊也。从手敝聲。

7965 手部:
㨔:搖也。从手咸聲。

7966 手部:
搦:按也。从手弱聲。

7967 手部:
掎:偏引也。从手奇聲。

7968 手部:
揮:奮也。从手軍聲。

7969 手部:
摩:研也。从手麻聲。

7970 手部:
𢱧:反手擊也。从手𣬉聲。

7971 手部:
攪:亂也。从手覺聲。《》曰:「祇攪我心。

7972 手部:
搑:推擣也。从手茸聲。

7973 手部:
撞:卂擣也。从手童聲。

7974 手部:
㧢:就也。从手因聲。

7975 手部:
扔:因也。从手乃聲。

7976 手部:
括:絜也。从手𠯑聲。

7977 手部:
抲:抲撝也。从手可聲。《周書》曰:「盡執,抲。」

7978 手部:
擘:撝也。从手辟聲。

7979 手部:
撝:裂也。从手為聲。一曰手指也。

7980 手部:
捇:裂也。从手赤聲。

7981 手部:
扐:《》筮,再扐而後卦。从手力聲。

7982 手部:
技:巧也。从手支聲。

7983 手部:
摹:規也。从手莫聲。

7984 手部:
拙:不巧也。从手出聲。

7985 手部:
㧺:縫指㧺也。一曰韜也。从手沓聲。讀若眔。

7986 手部:
摶:圜也。从手專聲。

7987 手部:
㨡:手推之也。从手圂聲。

7988 手部:
捄:盛土於梩中也。一曰擾也。《》曰:「捄之陾陾。」从手求聲。

7989 手部:
拮:手口共有所作也。从手吉聲。《》曰:「予手拮据。

7990 手部:
搰:掘也。从手骨聲。

7991 手部:
掘:搰也。从手屈聲。

7992 手部:
掩:斂也。小上曰掩。从手奄聲。

7993 手部:
摡:滌也。从手旣聲。《》曰:「摡之釜鬵。」

7994 手部:
揟:取水沮也。从手胥聲。武威有揟次縣。

7995 手部:
播:穜也。一曰布也。从手番聲。

7996 手部:
挃:穫禾聲也。从手至聲。《》曰:「穫之挃挃。

7997 手部:
㨖:剌也。从手致聲。一曰剌之財至也。

7998 手部:
扤:動也。从手兀聲。

7999 手部:
抈:折也。从手月聲。

8000 手部:
摎:縛殺也。从手翏聲。

8001 手部:
撻:鄉飲酒,罰不敬,撻其背。从手達聲。

8002 手部:
掕:止馬也。从手夌聲。

8003 手部:
抨:撣也。从手平聲。

8004 手部:
捲:气勢也。从手卷聲。《國語》曰:「有捲勇。」一曰捲,收也。

8005 手部:
扱:收也。从手及聲。

8006 手部:
摷:拘擊也。从手巢聲。

8007 手部:
挨:擊背也。从手矣聲。

8008 手部:
撲:挨也。从手菐聲。

8009 手部:
𢶡:㫄擊也。从手敫聲。

8010 手部:
扚:疾擊也。从手勺聲。

8011 手部:
抶:笞擊也。从手失聲。

8012 手部:
扺:側擊也。从手氏聲。

8013 手部:
抰:以車鞅擊也。从手央聲。

8014 手部:
㨐:衣上擊也。从手𠈃聲。

8015 手部:
捭:兩手擊也。从手卑聲。

8016 手部:
捶:以杖擊也。从手垂聲。

8017 手部:
搉:敲擊也。从手隺聲。

8018 手部:
摬:中擊也。从手竟聲。

8019 手部:
拂:過擊也。从手弗聲。

8020 手部:
摼:擣頭也。从手堅聲。讀若「鏗尔舍瑟而作」。

8021 手部:
抌:深擊也。从手冘聲。讀若告言不正曰抌。

8022 手部:
㩓:傷擊也。从手、毀,毀亦聲。

8023 手部:
擊:攴也。从手毄聲。

8024 手部:
扞:忮也。从手干聲。

8025 手部:
抗:扞也。从手亢聲。

8026 手部:
捕:取也。从手甫聲。

8027 手部:
簎:剌也。从手,籍省聲。《周禮》曰:「簎魚鼈。」

8028 手部:
撚:執也。从手然聲。一曰蹂也。

8029 手部:
挂:畫也。从手圭聲。

8030 手部:
拕:曳也。从手它聲。

8031 手部:
捈:臥引也。从手余聲。

8032 手部:
抴:捈也。从手世聲。

8033 手部:
揙:撫也。从手扁聲。

8034 手部:
撅:从手有所把也。从手厥聲。

8035 手部:
攎:挐持也。从手盧聲。

8036 手部:
挐:持也。从手如聲。

8037 手部:
搵:没也。从手𥁕聲。

8038 手部:
搒:掩也。从手㫄聲。

8039 手部:
挌:擊也。从手各聲。

8040 手部:
拲:兩手同械也。从手从共,共亦聲。《周禮》:「上辠,梏拲而桎。」 

8041 手部:
掫:夜戒守,有所擊。从手取聲。《春秋傳》曰:「賓將掫。

8042 手部:
捐:棄也。从手肙聲。

8043 手部:
掤:所以覆矢也。从手朋聲。《》曰:「抑釋掤忌。

8044 手部:
扜:指麾也。从手亏聲。

8045 手部:
𪎮:旌旗,所以指麾也。从手靡聲。

8046 手部:
捷:獵也。軍獲得也。从手疌聲。《春秋傳》曰:「齊人來獻戎捷。」

8047 手部:
扣:牽馬也。从手口聲。

8048 手部:
掍:同也。从手昆聲。

8049 手部:
𢯱:眾意也。一曰求也。从手叜聲。《》曰:「束矢其𢯱。」

8050 手部:
換:易也。从手奐聲。

8051 手部:
掖:以手持人臂投地也。从手夜聲。一曰臂下也。

8052 手部:
摦:橫大也。从手瓠聲。

8053 手部:
攙:剌也。从手毚聲。

8054 手部:
搢:插也。从手晉聲。搢紳前史皆作薦紳。

8055 手部:
掠:奪取也。从手京聲。本音亮。《唐韻》或作擽。

8056 手部:
掐:爪刺也。从手臽聲。

8057 手部:
捻:指捻也。从手念聲。

8058 手部:
拗:手拉也。从手幼聲。

8059 手部:
摵:捎也。从手戚聲。

8060 手部:
捌:方言云:無齒杷。从手別聲。

8061 手部:
攤:開也。从手難聲。

8062 手部:
抛:棄也。从手从尤从力,或从手𠠵聲。案:《左氏傳》通用摽。《》:「摽有梅。」摽,落也。義亦同。

8063 手部:
摴:舒也。又,摴蒲,戲也。从手雩聲。

8064 手部:
打:擊也。从手丁聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/shou-bu1