Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《黍部》

Library Resources
4442 黍部:
黍:禾屬而黏者也。以大暑而穜,故謂之黍。从禾,雨省聲。孔子曰:「黍可為酒,禾入水也。」凡黍之屬皆从黍。

4443 黍部:
𪎭:穄也。从黍麻聲。

4444 黍部:
𪐄:黍屬。从黍卑聲。

4445 黍部:
黏:相箸也。从黍占聲。

4446 黍部:
𪏻:黏也。从黍古聲。

4447 黍部:
䵒:黏也。从黍日聲。《春秋傳》曰:「不義不䵒。」

4448 黍部:
黎:履黏也。从黍,𥝢省聲。𥝢,古文利。作履黏以黍米。

4449 黍部:
䵗:治黍、禾、豆下潰葉。从黍畐聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/shu-bu2