Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《夊部》

Books referencing 《夊部》 Library Resources
3344 夊部:
夊:行遲曳夊夊,象人兩脛有所躧也。凡夊之屬皆从夊。

3345 夊部:
夋:行夋夋也。一曰倨也。从夊允聲。

3346 夊部:
𡕨:行故道也。从夊,畗省聲。

3347 夊部:
夌:越也。从夊从𡴆。𡴆,高也。一曰夌约也。

3348 夊部:
致:送詣也。从夊从至。

3349 夊部:
憂:和之行也。从夊𢚧聲。《》曰:「布政憂憂。」

3350 夊部:
愛:行皃。从夊㤅聲。

3351 夊部:
𡰿:行𡰿𡰿也。从夊,闕。讀若僕。

3352 夊部:
竷:繇也舞也。樂有章。从章从夅从夊。《》曰:「竷竷舞我。」

3353 夊部:
𡕢:瑙蓋也。象皮包覆瑙,下有兩臂,而夊在下。讀若范。

3354 夊部:
夏:中國之人也。从夊从頁从𦥑。𦥑,兩手;夊,兩足也。

3355 夊部:
畟:治稼畟畟進也。从田、人,从夊。《》曰:「畟畟良耜。

3356 夊部:
㚇:斂足也。鵲鵙醜,其飛也㚇。从夊兇聲。

3357 夊部:
夒:貪獸也。一曰母猴,似人。从頁,巳、止、夊,其手足。

3358 夊部:
夔:神魖也。如龍,一足,从夊;象有角、手、人面之形。

3359 夊部:
夎:拜失容也。从夊坐聲。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/sui-bu