Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《网部》

Books referencing 《网部》 Library Resources
4789 网部:
网:庖犧所結繩以漁。从冂,下象网交文。凡网之屬皆从网。今經典變隸作䍏。

4790 网部:
罨:䍑也。从网奄聲。

4791 网部:
䍑:网也。从网干聲。

4792 网部:
𦌾:网也。从网、繯,繯亦聲。一曰綰也。

4793 网部:
䍙:网也。从网𣫭聲。

4794 网部:
𦌔:网也。从网巽聲。

4795 网部:
䍘:周行也。从网米聲。《》曰:「𦊮入其阻。」

4796 网部:
罩:捕魚器也。从网卓聲。

4797 网部:
罾:魚网也。从网曾聲。

4798 网部:
罪:捕魚竹网。从网、非。秦以罪為辠字。

4799 网部:
罽:魚网也。从网㓹聲。㓹,籒文銳。

4800 网部:
罛:魚罟也。从网瓜聲。《》曰:「施罛濊濊。

4801 网部:
罟:网也。从网古聲。

4802 网部:
羀:曲梁寡婦之笱。魚所畱也。从网、畱,畱亦聲。

4803 网部:
罜:罜䍡,魚罟也。从网主聲。

4804 网部:
䍡:罜䍡也。从网鹿聲。

4805 网部:
罧:積柴水中以聚魚也。从网林聲。

4806 网部:
罠:釣也。从网民聲。

4807 网部:
羅:以絲罟鳥也。从网从維。古者芒氏初作羅。

4808 网部:
罬:捕鳥覆車也。从网叕聲。

4809 网部:
罿:罬也。从网童聲。

4810 网部:
䍖:覆車也。从网包聲。《》曰:「雉離于䍖。」

4811 网部:
罻:捕鳥网也。从网𤈫聲。

4812 网部:
𦊾:兔罟也。从网否聲。

4813 网部:
𦊍:罟也。从网互聲。

4814 网部:
罝:兔网也。从网且聲。

4815 网部:
𦌬:牖中网也。从网舞聲。

4816 网部:
署:部署,有所网屬。从网者聲。

4817 网部:
罷:遣有辠也。从网、能。言有賢能而入网,而貫遣之。《周禮》曰:「議能之辟。

4818 网部:
置:赦也。从网、直。

4819 网部:
罯:覆也。从网音聲。

4820 网部:
詈:罵也。从网从言。网辠人。

4821 网部:
罵:詈也。从网馬聲。

4822 网部:
𦌭:馬絡頭也。从网从𩡧。𩡧,馬絆也。

4823 网部:
罭:魚網也。从网或聲。

4824 网部:
罳:罘罳,屏也。从网思聲。

4825 网部:
罹:心憂也。从网。未詳。古多通用離。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/wang-bu1