Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《尣部》

Library Resources
6593 尣部:
尣:𤿑,曲胫也。从大,象偏曲之形。凡尣之属皆从尣。

6594 尣部:
尳:厀病也。从尣从骨,骨亦声。

6595 尣部:
㝿:蹇也。从𡯂皮声。

6596 尣部:
㝾:𡯛𡯛,行不正。从𡯂左声。

6597 尣部:
𡯣:行不正也。从𡯂艮声。读若耀。

6598 尣部:
尲:不正也。从尣兼声。

6599 尣部:
尬:𡰉𡯗也。从尣介声。

6600 尣部:
尥:行胫相交也。从尣勺声。牛行脚相交为尦。

6601 尣部:
𡰖:𤿑不能行,为人所引,曰𡰖𡰡。从尣从爪,是声。

6602 尣部:
𡰢:𡰖𡰡也。从尣从爪,巂声。

6603 尣部:
㝼:股㝼也。从尣于声。

6604 尣部:
𡰠:厀中病也。从尣从羸。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/wang-bu2